Theo Wennekes interim-directeur COSBO-ACO

Foto: Moon Saris

Per 1 januari 2023 is Theo Wennekes aangesteld als interim-directeur van COSBO-ACO. Met een rijke ervaring in de sectoren waarin de organisatie actief is, zal hij vormgeven aan de nieuwe fase die COSBO-ACO ingaat.

Theo Wennekes: ‘Ik woon ruim 30 jaar in Utrecht, samen met mijn partner Geertje. In mijn professionele leven ben ik, hoofdzakelijk als directeur-bestuurder, werkzaam geweest in achtereenvolgens het welzijnswerk voor ouderen; de sector verzorging, verpleging & thuiszorg; de belangenbehartiging van senioren en binnen een woningcorporatie voor seniorenhuisvesting. Dit alles in diverse steden en regio’s in het land.

In Utrecht was ik als vrijwilliger meerdere jaren onafhankelijk bestuurslid van de gemeentelijke adviescommissie ouderenbeleid (ACO) en lid van de centrale cliëntenraad van het Diaconessenziekenhuis in Utrecht. Momenteel ben ik ook actief als voorzitter van het toezichthoudend bestuur van een instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Nieuwegein.

Naar mijn overtuiging staat COSBO-ACO voor een goede zaak. Vanuit mijn achtergrond wil ik daarom in de komende periode een positieve bijdrage leveren aan een vernieuwde interne structuur en de herpositionering van de organisatie.’

Seniorenorganisaties COSBO-Stad-Utrecht en ACO bundelen krachten 

Sinds 1 januari 2023 vormen belangenbehartiger COSBO-Stad-Utrecht en seniorenplatform ACO één organisatie onder de (voorlopige) naam COSBO-ACO. Het nieuwe samenwerkingsverband zet zich in voor een volwaardige plek voor alle senioren in de stad Utrecht. 

In het college-akkoord 2022-2026 van Utrecht ontbreekt specifieke aandacht voor de senioren in de stad. Maar zonder de doorvertaling van de collegeplannen naar bijzondere groepen, blijft het beleid in algemeenheden hangen. Senioren zijn gebaat bij een samenhangend pakket aan maatregelen. Het is daarom waardevol dat Utrecht de belangenbehartiging door COSBO en de activiteiten van het platform ACO ten behoeve van senioren financiert. Deze twee organisaties gaan nu samen om hun efficiëntie en slagkracht te vergroten. 

Nieuwe directeur

De organisatie zal met extra kracht de betekenis en gevolgen van de voornemens van het college voor senioren voor het voetlicht brengen. Daartoe raadpleegt COSBO-ACO haar achterban, brengt advies uit aan de gemeente, organiseert themabijeenkomsten en treedt naar voren via onder meer de seniorenburgemeester. Diverse werkgroepen zullen deze activiteiten ondersteunen en vormen de ogen en oren van de organisatie in de stad. Dit alles vindt plaats onder leiding van interim-directeur Theo Wennekes, die op 1 januari 2023 in dienst is getreden.

Zorg en wonen onder druk

Senioren hebben een grote maatschappelijke waarde voor de samenleving, die het verdient gezien te worden. Tegelijkertijd ondervindt een groeiende groep oudere senioren ongemakken als verminderde mobiliteit, afnemende koopkracht of eenzaamheid. Daarbij dreigen groepen als oudere migranten en leden van de LHBTIQ+-gemeenschap zonder toegespitst beleid ondergesneeuwd te raken. De thema’s wonen en zorg vragen extra aandacht en afstemming, nu deze landelijk én lokaal juist voor de oudere doelgroep steeds meer onder druk komen te staan. 

Ook jong-senioren

Om ook straks op een goede manier oud te worden, wordt van mensen verwacht dat ze steeds eerder en bewuster voorsorteren op hun toekomst. Het is zaak om tijdig keuzes te maken die in een volgende levensfase bepalend zullen zijn voor het welbevinden. COSBO-ACO maakt zich daarom sterk voor de huidige generaties ouderen én voor jong-senioren die zich willen voorbereiden op hun latere jaren.

Santa Run tegen eenzaamheid onder ouderen

beeld: Santa Run/Rotary

Zaterdag 17 december vond in Utrecht de tweede editie van de Santa Run plaats. Honderden als kerstman geklede deelnemers liepen tijdens dit fun-evenement een eenvoudig parcours door de Utrechtse binnenstad. Hiermee steunen zij de Stichting Met Je Hart, een initiatief om onze kwetsbare senioren in Utrecht meer met elkaar in contact te brengen en de eenzaamheid tegen te gaan.

De Santa Run is een initiatief van de Utrechtse Rotary Clubs en de Rotaract. De vorige editie was in 2019 maar kon door Corona daarna twee keer niet plaatsvinden. Het idee is dat met dit jaarlijks terugkerend evenement rond de kerst, aandacht wordt gevraagd voor Utrechtse oudere bewoners die wat extra aandacht kunnen gebruiken. In Nederland wordt dit jaar in meer dan 30 steden een Santa Run georganiseerd.

Bekijk en lees hier meer op de pagina van De Nuk

Actieplan Lokale Alliantie Utrecht gepresenteerd

Foto: Moon Saris

Op woensdag 30 november organiseerden seniorenplatform ACO Utrecht en COSBO-stad-Utrecht namens de Alliantie Financiële Veiligheid de conferentie ‘Senioren en Financiële Veiligheid’. Tijdens de conferentie presenteren Martin den Hartog, bestuurder ouderenzorgorganisatie Axion Continu, en Krijnie Schotel van Veilig Thuis, het Actieplan 2023 van de alliantie aan burgemeester Sharon Dijksma.

Veel senioren zijn slachtoffer van in het oog lopende risico’s, zoals babbeltrucs en phishing. Maar vaak speelt financiële onveiligheid zich juist buiten het gezichtsveld van anderen af. Eind 2020 nam de Utrechtse gemeenteraad een motie aan om financiële veiligheid voor ouderen te versterken, en een alliantie van betrokken organisaties op te richten.

Ouderen zijn steeds vaker de dupe van uitbuiting. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 30.000 ouderen het slachtoffer van financieel misbruik of financiële uitbuiting. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. In 2015 is de Brede Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden opgericht, met als doel een integrale aanpak van financieel misbruik te realiseren door onder meer samenwerking tussen organisaties in de publieke en private sector tot stand te brengen. In Utrecht is de alliantie in 2022 gestart. Het samenvoegen en combineren van expertise van elk van de partijen blijkt in de praktijk meerwaarde te hebben. Het vergroot het bereik onder de doelgroep ouderen, en biedt onder andere meer handvatten voor bijvoorbeeld succesvolle preventie van financieel misbruik.

De laatste jaren neemt het aantal meldingen toe. Dat komt mede door de digitalisering. Om die reden besteden ouderen hun financiën en administratie steeds vaker uit aan (klein)kinderen en mantelzorgers. Maar dat loopt niet altijd goed af, veel mensen gaan niet eerlijk met deze verantwoordelijkheid om. Veel ouderen doen geen aangifte van misbruik. Soms omdat ze niet merken dat ze worden opgelicht, maar ook omdat ze zich schamen of omdat ze afhankelijk zijn van de oplichter.

Lees hier het Actieplan dat door de Lokale Alliantie Utrecht is gepresenteerd aan burgemeester Sharon Dijksma

Danspaleis brengt ouderen samen

Op vrijdag 11 november was het een feestelijke dag. Tijdens de dag van Utrechts’ patroonheilige Sint Maarten, werd de viering van Utrecht 900 feestelijk afgesloten en trad het Danspaleis op in de bibliotheek op de Neude.

Het Danspaleis is een Amsterdams initiatief en richt zich speciaal op ouderen om hen bij elkaar te brengen en te laten bewegen op muziek. Onze seniorenburgemeester Corrie Huiding werd tijdens de feestelijke bijeenkomst geïnterviewd over haar achtergrond en activiteiten. De muzikale omlijsting werd onder andere verzorgd door het koor ’De grijze koppen’. Aan het eind werd er volop gedanst door de aanwezige ouderen. Van het optreden is een opname gemaakt, deze is te beluisteren via het danspaleis.com. Klik hieronder en onder Radio Danspaleis Live Utrecht 900 Tour! vindt u onder #editie 4 de aflevering die in het centrum is gemaakt.

Word jij onze interim directeur?

(gemiddeld 24 uur per week) 

Stichting COSBO-Stad-Utrecht behartigt sinds 1975 de belangen van oudere inwoners in Utrecht. Onze huidige directeur heeft zijn vertrek aangekondigd. Cosbo-Stad-Utrecht en seniorenplatform ACO zitten in een fusieproces: de nieuwe organisatie wil uitzoeken wat kerntaken en prioriteiten zijn en hoe we de bemensing van ons bureau het best inrichten. We zoeken daarom op korte termijn een interim directeur. Indicatief denken we aan een aanstelling voor een jaar. 

Als directeur schaak je op tenminste twee borden. Je zorgt voor een sterke belangenbehartiging voor oudere inwoners van Utrecht: daarmee ben je verantwoordelijk voor de realisatie van het inhoudelijke beleid. Én je bent verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering. De directeur fungeert als een spin in het web, die zowel op strategisch niveau als in de praktische uitvoering een rol speelt en daarin goed kan schakelen. Hij/zij weet de verbinding met de achterban en het netwerk van senioren(vertegenwoordigers) te onderhouden, als ook met andere externe organisaties en vertegenwoordigers. 

De kern van je functie

 • Het fusieproces verder begeleiden en tot een goede afronding brengen.
 • Voorstellen doen voor de juiste invulling van de directiefunctie.
 • Strategie en beleid met betrekking tot de belangrijkste lokale thema’s.
 • Leidinggeven aan het uitvoeren van het activiteitenplan en daarover rapporteren.
 • Vormen en onderhouden van relevante netwerken en samenwerkingsverbanden.
 • Bedrijfsvoering (bestuur, personeel, vrijwilligers, financiën, huisvesting). 

In de praktijk besteedt de directeur ca. 60% van de tijd aan inhoudelijke belangenbehartiging en netwerken (samen met twee collega’s), voor het overige gaat het om bedrijfsvoering. Het bureau telt vier medewerkers (2 Fte) inclusief de directeur zelf. Er zijn ongeveer 25-30 ouderen als vrijwilliger beschikbaar om met ons mee te denken over uiteenlopende vraagstukken in de stad. Het bestuur van de stichting bestuurt, maar op afstand. 

Wat je ervoor nodig hebt

 • HBO+ niveau, met leidinggevende capaciteiten en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Aantoonbare ervaring met (collectieve) belangenbehartiging en een heldere visie op het vak, kennis en ervaring met gemeentepolitiek en beleid.
 • Ervaring met subsidieaanvragen en projectplanning, inclusief rapportage en verantwoording.
 • Affiniteit met de stad Utrecht en de inwoners voor wie wij ons specifiek inzetten, zoals laaggeletterden, LHBTI+, migranten en minima.
 • Bekend met voor ouderen relevante (gemeentelijke) beleidsterreinen en een goed beeld van maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Uitstekende sociale vaardigheden, doortastend, overtuigend en flexibel, goed in netwerken en in het omgaan met mensen op alle niveaus. 

Wat COSBO-Stad-Utrecht biedt
Arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, salarisniveau 10 (max. € 4.830) bruto per maand bij 36 uur + Keuzebudget en Loopbaanbudget. 

Solliciteren?
Stuur je CV en motivatie uiterlijk woensdag 30 november naar het bestuur van COSBO-Stad-Utrecht, via het secretariaat: a.sjoerdsma@cosbo-stadutrecht.nl. Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Wim van Minnen, voorzitter COSBO: 06-24260428. 

Meer informatie over ons werk is te vinden op deze website. Ons kantoor is gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw in de wijk Kanaleneiland.

Senioren en Financiële Veiligheid

Op woensdag 30 november organiseren seniorenplatform ACO Utrecht en COSBO-stad-Utrecht namens de Alliantie Financiële Veiligheid de conferentie ‘Senioren en Financiële Veiligheid’. Tijdens de conferentie presenteren Martin den Hartog, bestuurder ouderenzorgorganisatie Axion Continu, en Krijnie Schotel van Veilig Thuis, het Actieplan 2023 van de alliantie aan burgemeester Sharon Dijksma.

Veel senioren zijn slachtoffer van in het oog lopende risico’s, zoals babbeltrucs en phishing. Maar vaak speelt financiële onveiligheid zich juist buiten het gezichtsveld van anderen af.Eind 2020 nam de Utrechtse gemeenteraad een motie aan om financiële veiligheid voor ouderen te versterken, en een alliantie van betrokken organisaties op te richten.

Tijdens de bijeenkomst spreken Martin den Hartog van Axion Continu en Krijnie Schotel van Veilig Thuis en is burgemeester Sharon Dijksma hoofdgast. De bijeenkomst vindt plaats van 9:30 tot 12:30 uur in het Stadhuis op de Stadhuisbrug 1 in Utrecht.

Of stuur een e-mail naar info@aco-utrecht.nl

Seniorenburgemeester leest voor tijdens opening Nederland Leest

Foto: Emma van der Sloot

In november leest heel Utrecht het boek: ‘Mevrouw mijn moeder’ van Yvonne Keuls. Op 1 november nam seniorenburgemeester Corrie Huiding de eerste editie in ontvangst.

‘Ik ben erg benieuwd naar het verhaal. Vandaag heb ik tijdens de opening van Nederland Leest in de bieb een stuk uit het boek voorgelezen. Dat gaf mij alvast een leuk inkijkje. In het boek beschrijft Yvonne Keuls haar relatie met haar moeder. Thema’s als ouder worden en de Indische wortels van haar familie komen voorbij.

Vooral het thema: ‘ouder worden’ spreekt mij al seniorenburgemeester natuurlijk aan. Zelf ondervind ik het ouder worden ook aan den lijve. Je merkt het bij het opstaan. Dat gaat niet meer zo vlot als toen ik dertig was. En dat terwijl ik mij in mijn hart nog steeds 25 jaar oud voel. Dat is ook waar het boek over gaat: oud worden, maar jong blijven. Ik ben erg benieuwd wat en hoe Keuls hierover schrijft!’

Foto: Emma van der Sloot

Bent u ook zo benieuwd naar het verhaal? Haal gratis een exemplaar op bij uw bibliotheek en lees mee!

65+ in de provincie Utrecht, een kijkje in de toekomst

Het aantal 65-plussers in de provincie groeit de komende jaren sterk; van 236.000 in 2021 naar 355.000 in 2040. Daarmee komen er niet alleen getalsmatig meer ouderen bij, maar verschuift ook het evenwicht.

Een -naar verhouding- steeds kleinere groep 65-minners zal een steeds grotere groep ouderen moeten ondersteunen. In 2040 is 1 op de 4 inwoners ouder dan 65. Hoe ziet de toekomst van deze ouderen in onze provincie er uit? Onderzoek van de Staat van Utrecht zet de feiten op een rij en benoemt een aantal grote zorgpunten.

Het onderzoek is een special van De Staat van Utrecht externe link, een website en databank met onderzoeksinformatie over een groot aantal maatschappelijke en bestuurlijke thema’s, toegespitst op de provinciale Utrechtse situatie. Mirjam Sterk, gedeputeerde van de provincie Utrecht: “De Staat van Utrecht geeft een beeld van hoe het gaat met de provincie en haar inwoners. Het staat vol feitelijke en onafhankelijke informatie over trends en ontwikkelingen. Of het nou gaat om wonen, werken, leefklimaat of mobiliteit. Het kan daardoor een hele interessante bron zijn voor mensen die werken bij de overheid, maar ook voor studenten, burgers en ondernemers. Als provincie vinden wij het heel belangrijk dat deze objectieve informatie beschikbaar is voor iedereen die hier iets mee kan of wil.”

De Staat van Utrecht externe link wordt ontwikkeld in opdracht van de provincie in samenwerking met de gemeente Utrecht. Het onderzoek is te vinden op de website van de Staat van Utrecht

Corine van Dun (69) uitgeroepen tot Mrs. Senior Pride

ACO Utrecht-bestuurslid Corine van Dun (69) is vandaag uitgeroepen tot Mrs. Senior Pride: een onderscheiding die wordt uitgereikt aan mensen die veel hebben betekend voor LHBTI+ personen. Van Dun nam de onderscheiding in ontvangst tijdens een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam.

Van Dun is transambassadeur en een rolmodel voor veel transgender-personen, aldus Stichting Roze 50+, die de onderscheiding uitreikte. Lange tijd was Van Dun voorzitter van Transgender Netwerk Nederland, een belangenorganisatie voor transgender-personen en hun naasten. Volgens Tanja Ineke, voorzitter van de stichting, zet Corine van Dun zich al jarenlang ‘belangeloos in voor anderen’. Lees het hele artikel in het AD