Themabijeenkomst ACO het werk van de buurteams d.d. 24 april 2019

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid stad Utrecht (ACO) staat voor kwaliteit van leven van ouderen. Dit wil zij bereiken door de kwaliteit van het beleid voor ouderen en beleid dat ouderen raakt te verbeteren. Naast beleid gaat het vooral om de uitwerking daarvan in de praktijk.

Deze themabijeenkomst is verzorgd door Jan van Gameren.

Jan van Gameren, programmaregisseur van de Buurtteams in Utrecht vertelt wat u van een Buurtteam kunt verwachten op het gebied van hulpverlening en welzijn, met name voor ouderen. Mét voorbeelden en cijfers. Hieronder treft u het verlag en de presentaties van de bijeenkomst aan.

Verslag Themabijeenkomst 24 april 2019 het werk van de buurtteams

Presentatie Buurtteam ACO 24 april 2019

Jan Jansen koninklijk onderscheiden 20 augustus 2018

 

Foto: Dolinda Dupont

Foto: Dolinda Dupont

Jan Jansen: hij was en is een bekende bewoner van Utrecht. Niet alleen als architect van vele gebouwen in de stad, maar ook – na zijn pensioen – als een gedreven vrijwilliger bij tal van vrijwilligersorganisaties. Alles bij elkaar leidde dit tot een koninklijke onderscheiding van Jan op de ochtend van 20 augustus jl. Op die dag benoemde Jan van Zanen hem tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

NPD-strook
‘Als architect heeft Jan heeft al die jaren vooral iets met stenen gehad. Maar natuurlijk ook met de mensen achter die stenen, de Utrechters ’, zo begon de burgemeester zijn speech ter gelegenheid van de uitreiking in de statige Regentenzaal het Bartholomeus Gasthuis aan de Lange Smeestraat.
Daarna volgde een opsomming van alle activiteiten waarbij Jan betrokken is. In zijn werkende leven was Jan hoofd van Volkshuisvesting en Monumenten bij gemeente Utrecht. In zijn vrije tijd was hij onder meer stadsgids bij de VVV, schrijver van vele verhalen met bekende en minder bekende Utrechters in ‘De Oud Utrechter’ en, niet in de laatste plaats, is hij al een aantal jaren bestuurslid van de Advies Commissie Ouderen. In die laatste rol was hij vooral actief op het gebied van seniorenhuisvesting. Hij heeft er onder andere voor gezorgd hij dat er 900 levensloopbestendige appartementen komen op het terrein van de voormalige Nationale Pakket Dienst in Overvecht, onder insiders de NPD-strook genoemd. Jan zette zich met hart en ziel in voor geschikte huisvesting van senioren in de stad. En met succes.
Afscheid
Op dinsdag 21 augustus heeft de Adviescommissie Ouderen afscheid van hem genomen. Jan heeft te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is. Hij is zijn vele vrijwilligersactiviteiten aan het afbouwen. ‘Maar hij blijft zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor de stad en zijn bewoners, en dat zal hij zolang mogelijk volhouden, zo verzekerde hij. De Adviescommissie dankt Jan voor alles wat hij betekent en gedaan heeft en wensen hem veel sterkte de komende tijd.

Marianne Coopmans, bestuur ACO

Jaarverslag 2017

Het jaar 2017 is een zeer bewogen ACO-jaar gebleken. Een jaar waarin het bestaansrecht van de ACO besproken is en de doelen in ons werkplan opnieuw zijn vastgesteld. De positie van ouderen in Utrecht verandert met de veranderende samenleving mee.

Lees hieronder het volledige jaarverslag

Jaarverslag 2017

Themabijeenkomst MNU presentatie nieuwbouw NPD strook 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart 2018 heeft het Maatschappelijk Netwerk Utrecht een themabijeenkomst georganiseerd waarbij het nieuwbouwproject op de NPD strook is gepresenteerd.

Het verslag en de presentatie van de Gemeente Utrecht vindt u hieronder:

Verslag themabijeenkomst NPD strook

Presentatie Gemeente Utrecht

 

Themabijeenkomst rekenkamerrapport Langer zelfstandig Thuis Wonen 23 januari 2018

Op dinsdag 23 januari 2018 heeft de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid Utrecht een themabijeenkomst georganiseerd over de resultaten van het onderzoek ‘Langer zelfstandig thuis wonen’.

Het verslag en de presentatie van de Gemeente Utrecht vindt u hieronder:

Verslag themabijeenkomst Rekenkamerrapport LZTW

Powerpointpresentatie ACO LZTW

 

 

Advies en reactie op betere informatievoorziening aan laaggeletterdheid

Naar aanleiding van de themabijeenkomst in mei 2017 gewijd aan laaggeletterdheid en analfabetisme en met name over de gevolgen daarvan op het gebied van gezondheid, is er een advies uitgebracht aan de Gemeente Utrecht.

Het advies vanuit de ACO en de reactie van de Gemeente Utrecht kunt u hieronder teruglezen:

Advies betere informatievoorziening aan laaggeletterden

Reactie op advies over betere informatievoorzieing aan laaggeletterden

Gezellig, goed en goedkoop eten in jouw buurt?

Er zijn verschillende plekken waar je goedkoop en goed kunt eten. En waar je anderen/buurtgenoten makkelijk kunt ontmoeten. De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) kregen veel signalen dat deze niet-commerciële eetgelegenheden vaak niet bekend zijn bij ouderen. Daarom zijn al deze gelegenheden in de stad Utrecht geïnventariseerd. Per buurt zijn er flyers gemaakt, zodat iedereen – of je nu alleen gaand bent of niet- deze eetgelegenheden kan vinden. Plaatsen waar je buurtgenoten kunt ontmoeten en gezellig samen kunt eten!

“Het is toch te gek dat ouderen zoals ik niet weten waar je goed en goedkoop kunt eten! Waar je buurtgenoten kunt ontmoeten en samen gezellig kan gaan eten!” Die vragen stelde mevrouw Nel Scholten aan de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO). Een van de vele signalen die de ACO de afgelopen tijd binnen kreeg. Diverse eettafels of andere gezamenlijke eetplekken bleken te zijn opgeheven of veranderd. De plekken die er wel zijn, blijken lang niet altijd bekend te zijn bij ouderen. Terwijl hieraan wel behoefte is.

Daarom heeft de ACO een inventarisatie gemaakt van alle niet-commerciële eetgelegenheden in de stad Utrecht. Daarvan zijn per buurt flyers gemaakt, met informatie over plaats, tijden, prijzen, telnummers etc. etc. U vindt de flyers op de website van ACO

Deze flyers zijn te vinden bij de buurtteams, wijkbureaus, huisartsen, huiskamers, kerken etc.. Op plekken waar veel ouderen komen. Daarnaast is alle informatie te vinden op de Flyers zijn te krijgen via info@aco.nl of tel: 06-30329231. Klopt er iets niet? Dan graag doorgeven aan U-centraal ugids@u-centraal.nl

——————————————————————————————————————–

Gezamelijke reactie op nota uitgangspunten sociaal makelaar

logo cosbo 39705 solgu logo keuzeLogo ACO 211 x 110

Algemeen
Enkele jaren geleden zijn er grote wijzigingen ingevoerd op het werkterrein van de vroegere welzijnswerkers in de buurtcentra. Per wijk zijn er vervolgens enkele nieuwe organisaties ingezet die de functie van ‘sociaal makelaars’ invulden op grond van het “Vernieuwend Welzijn”-beleid. Deze organisaties worden bekostigd uit het Wmo-budget van de gemeente.
Uit tussentijds onderzoek (onder professionals en bewoners) bleek dat er veel mooie dingen ontstaan zijn, maar dat er ook verwarring was over taken/rollen en samenwerking. Sociaal makelaars waren niet zichtbaar genoeg en de organisatie rondom buurthuizen verliep niet overal vlekkeloos. Er zou meer ruimte moeten komen om het werk in te vullen per buurt, afhankelijk van de situatie ter plekke. En ook nu nog zijn er knelpunten: verschillen in aanpak van de organisaties, rolonduidelijkheden en de soms moeizame samenwerking met andere partijen.
COSBO heeft zich destijds kritisch uitgelaten over het zogeheten “Vernieuwend Welzijn” en de daarmee gepaard gaande organisatorische gevolgen. We zagen voor ouderen veel verloren gaan: vaste ontmoetingsplekken en dagopvang, minder inzet van professionals in het welzijnswerk, verlies van bekende gezichten in de buurt (ook vrijwilligers haakten af). En vooral: werd er niet teveel gerekend op de zelfredzaamheid en eigen kracht, op vrijwilligerswerk en informele zorg? Verder waren wij bezorgd over de mate van cultuursensitiviteit van de sociaal makelorganisaties in de wijken waar veel migranten wonen. Het is nog te vroeg om te zeggen of het “Vernieuwend Welzijn” nu als geslaagd of als mislukt beschouwd moet worden, maar onze zorgen over het adequaat bereiken en passend ondersteunen van bepaalde groepen inwoners zijn niet echt verdwenen.
Onze contacten met sociaal makelaars bevestigden dat er zijn zeker ouderen buiten beeld geraakt zijn in de periode van grote en snelle veranderingen. En ook bleek het best moeilijk om ouderen en migranten te bereiken. Maar per wijk en per sociaal makelaar verschillen de resultaten. Niettemin is het goed dat de sociale wijkanalyse de brede basis/het vertrekpunt vormt voor het werk van de sociaal makelaars en de samenwerking met andere organisaties. De sociale wijkanalyse geeft immers inzicht in de sterke en zwakke kanten van elke wijk.
Om vanuit deze analyse te kunnen werken, moeten de doelen en taken van de sociaal makelaars voor iedereen duidelijk zijn. Wat kan een wijkbewoner van een sociaal makelaar verwachten? Gesproken wordt van ‘ondersteunen’, ‘bijdragen leveren’, ‘faciliteren’, ‘versterken’ etc. Dit klinkt wat passief, de bewoners doen zelf het werk. Meer outreachend werken van de sociaal makelaars, de bewoners achter de deuren leren kennen, wordt gemist. Een nog actievere benadering van de sociaal makelaars kan nodig zijn, zeker wanneer een wijk meer dan gemiddeld te maken heeft met lastige problemen, zoals eenzaamheid.

Uitgangspuntennota
Over de Uitgangspuntennota voor de aanbesteding 2019-2024 zijn we in algemene zin positief. We stellen vast dat de gemeente veel tijd en energie heeft gestoken in het monitoren van de organisaties om beleid in relatie tot de praktijk te kunnen toetsen. Veel van wat daarmee is opgehaald bij professionals en bewoners is meegenomen in de nieuwe plannen.

Wij zijn vooral positief over:
– Langere looptijd van de nieuwe opdracht (6 jaar) aan slechts één partij, gelijk oplopend met de aanbesteding voor buurtteams.
– Erkenning noodzaak tot betere samenwerking met buurtteams en zorgverleners in de wijk (4-hoek), b.v. het afleggen van huisbezoeken aan ouderen i.s.m. huisartsen.
– De ruimte om minder krachtige wijken meer te ondersteunen dan de sterkere wijken, tevens rekening houdend met groeiende wijken als Leidsche Rijn.
– Streven naar behoud van bestaande gezichten / continuïteit in de wijken.
– Oog voor inclusief en cultuursensitief werken.

Maar er zijn ook vragen en opmerkingen:
1. Wat zijn t.z.t. de werkelijke personele consequenties als er een nieuwe aanbieder komt of samenwerkingsverband van bestaande organisaties? Wanneer een andere organisatie de opdracht krijgt  of in een wijk actief wordt, zouden de medewerkers in principe ‘overgenomen’ moeten worden.
2. Bij de ‘leidende principes’ staat als laatste genoemd: lerende professionals. Neem als uitgangspunt dat zij ‘het klappen van de zweep kennen’, dus genoeg ervaring hebben en deskundigheid  bezitten.
3. Het is voor ons niet goed duidelijk hoe e.e.a. budgettair precies zit en wat dit daadwerkelijk zal betekenen voor het werk van de sociaal makelaars.
4. Is ook in de ‘sterkere’ wijken met meer bewonersinitiatieven genoeg basis om voor langere termijn verzekerd te zijn van bv vrijwilligersinzet of informele zorg? Wellicht een onderzoek waard.
5. Het is onduidelijk wanneer men wel of niet ondersteuning van een sociaal makelaar mag verwachten. Onbekend is dan ook hoeveel bewoners in de afgelopen jaren geen gehoor hebben gevonden  voor hun ideeën en initiatieven in de buurt. Er is het nodige bekend over wel gerealiseerde initiatieven, maar het kan goed zijn om ook bij te houden wat geen steun of financiering heeft gekregen  (en waarom) of welke projecten na verloop van tijd op niets zijn uitgelopen.
6. Ten aanzien van ‘inclusiviteit’ en ‘verbinding’: mensen met een lichamelijke beperking worden hierbij niet expliciet genoemd, wel andere ‘kwetsbare’ groepen die in het vizier zijn. Ervoor zorgen  dat niemand zich buitengesloten voelt, betekent op de eerste plaats dat bijvoorbeeld de Huiskamers en buurtcentra goed toegankelijk moeten zijn. En benoem bijvoorbeeld in de wijkanalyses  expliciet de groepen die specifieke/extra aandacht en inzet vergen, zoals vluchtelingen, of ouderen die weinig buiten de deur komen.
7. Voorkom bij nauwere samenwerking tussen organisaties in de wijken en buurten dat men onderling gaat concurreren: maak expliciete afspraken over taken en rollen.
8. Overwogen wordt om sociaal makelaars een informatievoorzieningstaak te geven. Al tijden pleit de ACO voor een informatiepunt, fysiek in iedere wijk. Het is niet duidelijk waarom die taak juist bij  de sociaal makelaars terecht zou moeten komen. Dit vraagt nadere uitwerking, waar wij graag over meedenken.

——————————————————————————————————————–