Woonadvies Kwaliteit van wonen is kwaliteit van leven (2013/10)

 

Advies over : Huisvesting van ouderen: Kwaliteit van wonen is kwaliteit van leven.
Advies aan : College B & W
Soort advies : Gevraagd
Advies gegeven dd. : November 2013
Reactie dd. : Mondeling op 4 november en 20 november 2013

 

Samenvatting advies

 Wethouder G. Isabella (ruimtelijke ordening en wonen) heeft de ACO (mondeling) gevraagd een advies over de huisvesting van ouderen te geven. Dit advies is tot stand gekomen in samenwerking met Saluti (Adviescommissie Interculturalisatie gemeente Utrecht) vanwege het feit dat diversiteit een belangrijke rol speelt bij ouderenhuisvesting in Utrecht.

De decentralisatie van de AWBZ en het (voorgenomen) beleid om de ouderen langer zelfstandig te laten wonen, heeft ingrijpende gevolgen voor de huisvesting, de woonomgeving en voor voorzieningen. Veel nieuwbouw en bestaande woningen voldoen niet aan de eisen voor het bieden van  verzorging van ouderen. Ook ontbreekt het aan passende huisvesting voor ouderen uit andere culturen. De woonomgeving en voorziening op redelijke afstand laten ook vaak te wensen over. De (deels) ingestelde woonservicegebieden – die een oplossing kunnen zijn voor de genoemde problemen – worden niet erg serieus genomen.

Aangedrongen wordt op:

1. het in overleg met bewoners (met diverse culturen) per wijk) ontwikkelen van plannen die gezamenlijk een actieplan Ouderenhuisvesting (in relatie tot woonservicegebieden) vormen voor de komende vier jaar.

2. evaluatie van de ingestelde woonservicegebieden en het nagaan of, en zo ja hoe het concept van woonservice gebieden meer toekomstwaarde kan krijgen.

3. aanpassing van het woning toewijzingssysteem waardoor in wijken meer maatwerk kan worden geboden aan bewoners bij noodzakelijke verhuizingen en het sociale netwerk kan worden behouden. (maatwerkoplossing=urgentie)

4. het opzetten van een pilot in snel vergrijzende wijken waarbij op een cultuursensitieve wijze wordt gewerkt (geadviseerd door Saluti en Adviescommissie voor het Ouderenbeleid).

Alleen als ouderenhuisvesting in brede zin werkelijk prioriteit krijgt, is het langer zelfstandig wonen te realiseren op een wijze waarop ouderen zich prettig voelen. Immers, de kwaliteit van wonen bepaalt steeds meer de kwaliteit van leven.

Voor het complete advies aan B&W klik hieronder

Woonadvies ACO 2013 Kwaliteit van wonen is kwaliteit van leven

 

Advies over Programmabegroting 2014, gezamenlijk uitgebracht door ACO, Saluti en de LHBT-commissie (2013/9)

Advies over : Programmabegroting 2014
Advies aan : College B & W
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 01-10-2013
Reactie dd. : Geen

 

Samenvatting advies

De Programmabegroting 2014 (gemeentelijke begroting en beleid voor 2014) geeft aanleiding tot een gezamenlijk advies van drie gemeentelijke adviescommissies: de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO), Saluti en de LHBT-commissie.

Deze commissies stellen dat in de begroting weinig aandacht wordt besteed aan specifieke doelgroepen. Het afschaffen van het doelgroepenbeleid – en het introduceren van inclusief beleid – mag echter niet tot gevolg hebben dat deze groepen op verschillende beleidsterreinen onvoldoende worden bereikt of bediend. Gewezen wordt op de Speerpuntennotitie “Doorlopend divers” (2011- 2014) waarin het College stelde dat inclusief beleid betekent dat op alle terreinen van het gemeentelijk beleid waar nodig integraal aandacht wordt gegeven aan diversiteit van de stad. De drie commissies pleiten daarom voor het opstellen van indicatoren om het slagen, dan wel het tekortkomen van de doelstellingen goed in beeld te krijgen. Op veel terreinen ontbreken deze indicatoren. De drie adviescommissie bieden aan mee te denken en te adviseren over de wijze waarop aan deze aspecten verder uitwerking kan worden gegeven, mede in het licht van de “Tussenrapportage gemeentelijk diversiteitsbeleid” (9 juli 2013).

Voor het complete advies aan B&W klik hieronder

Advies aan B&W programmabegroting 2014 ACO, Saluti en LHBT

 

Advies over Programmabegroting 2014 (2013/8)

Advies over : Programmabegroting 2014
Advies aan : College B & W, wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 01-10-2013
Reactie dd. : Geen

 

Samenvatting advies

De Programmabegroting 2014 (gemeentelijke begroting en beleid voor 2014) , waarbij het accent vooral ligt op de jeugd en minder op de overige bevolking van Utrecht waaronder ouderen, geeft de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) aanleiding tot het geven van enkele adviezen.

De ACO adviseert om in het kader van versterking en ondersteuning van de civil society de Vrijwilligerscentrale en de wijkraden (per wijk) een poule te laten vormen van oudere vrijwilligers, die jongeren en anderen bewoners bijstaan op verschillende (met name ook praktische) gebieden. Vraag en aanbod kunnen zo bij elkaar komen. Dit sluit aan op een van de ideeën van het Mensenrechtendiner op 20 september 2013, te weten het organiseren van een “Bundel je kracht dag”. De ACO biedt het College aan om een bijdrage te leveren aan de uitwerking van dit idee.

Verder adviseert de ACO het College om het aspect van dagverzorging en dagactiviteiten bij de uitwerking van de Kadernota “Meedoen naar Vermogen” nadrukkelijk aandacht te geven.

De ACO verzoekt verder om alles in het werk te stellen om de in juni 2013 aan de Raadscommissie M&S toegezegde adviesaanvraag over een adequate (digitale) publieke dienstverlening zo spoedig mogelijk aan de ACO te doen toekomen. Tot slot vraagt de ACO het College om aan te geven op welke wijze het College invulling geeft aan het bestrijden van ouderenmishandeling na beëindiging van het Nationaal actieplan “In veilige handen”.

Voor het complete advies aan B&W klik hieronder

Advies op programmabegroting 2014 ACO

 

Advies over Gemeentelijke regierol bij implementatie van het traject “Vernieuwend Welzijn” (2013/7)

Advies over : Gemeentelijke regierol bij implementatie traject “Vernieuwend Welzijn”
Advies aan : College B & W
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 24-06-2013
Reactie dd. : Geen

 

Samenvatting advies

De zorg over de implementatie van het traject “Vernieuwend Welzijn”, welk proces al gaande is, geeft aanleiding tot dit advies van de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO).

Uitgangspunt voor de ACO is dat bij dit traject van vernieuwend welzijn aangesloten wordt bij bewonerswensen.

De ACO adviseert om de implementatie van het traject “Vernieuwend Welzijn” met de grootste zorg voor ouderen uit te voeren waarbij in hoge mate rekening wordt gehouden met de toenemende behoefte van ouderen aan goede (welzijns)voorzieningen. Verder adviseert de ACO om  de communicatie en informatie over de invoering van het traject vooral te richten op oudere bewoners en dus niet alleen digitaal. Daarbij adviseert de ACO heel praktisch gebruik te maken van bestaande communicatiekanalen waarmee ouderen nu al te maken hebben.

De ACO verzoekt  het proces en het resultaat te zijner tijd te evalueren op genoemde aspecten.

Voor het complete advies aan B&W klik hieronder

Advies_BW_over_gemeentelijke_regierol_implementatie_VernieuwendWelzijn

Advies over Kadernota meedoen naar vermogen (2013/6)

Advies over : Kadernota Meedoen naar Vermogen
Advies aan : College B & W, wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 24-06-2013
Reactie dd. : Geen

 

Samenvatting advies

De WMO Kadernota ‘Meedoen naar Vermogen’ is vanwege de ingrijpende gevolgen voor ouderen aanleiding voor de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) een advies uit te brengen.

In deze Kadernota schetst het College op hoofdlijn hoe de gemeente de (nieuwe) hulp- en zorgtaken voor kwetsbare Utrechters vanaf 2015 denkt te gaan organiseren en te gaan uitvoeren binnen het brede kader van de nieuwe Wmo. Dit toekomstbeeld raakt direct het beleid voor ouderen.

De ACO dringt er bij het College op aan om bij het opstellen van de uitvoeringsplannen – die eind 2013 gereed zijn – niet alleen deze operatie als organisatievraagstuk te behandelen, maar de ouderen hierbij in ogenschouw te nemen (vraag-gestuurd). Verder dient bij de uitvoeringsplannen duidelijkheid te worden geschapen over verantwoordelijkheden van de verschillende instanties die bij de uitvoering zijn betrokken. De ACO adviseert het College verder alert te zijn op de beeldvorming gezien de negatieve beeldvorming die inmiddels is ontstaan over de veranderingen in de zorg. Ook wordt verzocht dit negatieve beeld waar mogelijk tegen te gaan. Verder adviseert de ACO de ouderenorganisaties nauw te betrekken bij het opstellen van de uitvoeringsplannen en  de ouderen zelf als invalshoek te nemen voor communicatie en informatie en in plaats vanuit het ‘instellingsdenken’. Daarbij kan heel praktische gebruik worden gemaakt van bestaande communicatie-/contactkanalen waarmee ouderen nu al te maken hebben.

De ACO dringt er voorts bij het College op aan de “buurtteams” naadloos te laten aansluiten op de ““wijkteams” die in ontwikkeling zijn in het kader van het project Vernieuwend Welzijn. Ook moet de gemeente ervoor zorgdragen één aanspreekpunt/ingang te creëren waar ouderen zorg en hulp kunnen krijgen. Tot slot adviseert de ACO de ontwikkelingen van zorg, wonen en welzijn goed op elkaar af te stemmen en duidelijkheid te geven over de rol van de al of in wording zijnde wijkservicezones.

Voor het complete advies aan B&W klik hierodner

Advies_BW_over_kadernota_meedoen_naar_vermogen

 

Advies over Voorjaarsnota 2013 (2013/5)

Advies over : Voorjaarsnota 2013
Advies aan : College B & W, wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 06-06-2013
Reactie dd. : Geen

 

Samenvatting advies

Naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2013 (herijking van de gemeentelijke begroting voor 2013) heeft de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) dit advies aan het College uitgebracht. Het bevat commentaar op enkele hoofdpunten en diverse detailpunten. Op hoofdpunten adviseert de ACO het College:

1. alles in het werk te stellen om de gemeentelijke mondelinge groepsvoorlichting (door een specifieke voorlichter) in de komende jaren te behouden.

2. iedereen die na invoering van gemeentelijke minimaregeling naar 110% niet meer kon beschikken over de U-pas, te berichten dat op 1 januari 2014 de regeling wordt gewijzigd en er weer een pas aangevraagd kan worden.

3. bij de herijking van het armoedebeleid de aanbevelingen in het advies van het COSBO over stapeling van inkomenseffecten (24 maart 2013) te betrekken.

4. bij de uitwerking in concrete bezuinigingsmaatregelen de effecten voor de verschillende bewonersgroepen in beeld te brengen, zeker de effecten voor de oudere bewoners.

5. de bezuiniging op de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid te herzien en op zijn minst in te stemmen met de incidentele verhoging van het budget voor 2013.

De gemeenteraad heeft gehoor gegeven aan het vijfde advies door via een motie de bezuinigingstaak voor de ACO ongedaan te maken (zie bij advies nr. 5).

Voor het complete advies aan B&W klik hieronder

Advies B&W Reactie Voorjaarsnota

 

 

 

Advies over Budget voor de ACO ter voorbereiding van de Voorjaarsnota 2013 (2013/4)

Advies over : Budget voor de ACO ter voorbereiding van de Voorjaarsnota 2013
Advies aan : College B & W, wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 25-03-2013
Reactie dd. : 21-05-2013

 

Samenvatting advies

Ter voorbereiding van de Voorjaarsnota 2013 door het College (herijking van de gemeentelijke begroting voor 2013) heeft de ACO advies uitgebracht over bezuiniging op haar budget. De bezuinigingsoperatie is per 1 januari 2013 ingevoerd,

De ACO heeft uitvoerig gekeken naar de aan haar opgedragen functies en taken: advisering aan het College en het bieden van een platform voor informatie-uitwisseling tussen leden. Zeker de komende tijd is de inbreng van de ACO van groot belang vanwege de ingrijpende veranderingen in de zorg (decentralisatie van AWBZ taken en de participatie van bewoners) en in het welzijnswerk, gecombineerd met toenemende vergrijzing. Juist de ACO kan hieraan door haar brede samenstelling – vertegenwoordiging van ouderen, al dan niet via organisaties zoals ANBO, KBO, PCOB, NISBO en LOC en professionals uit organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn – een prima inbreng en bijdrage leveren, onder meer informatie over en het creëren van draagvlak voor veranderingen.

De uitvoering van genoemde taken en het bestaan van de ACO worden door de samenloop van bezuiniging en vermindering van de ondersteuning van de Commissie aangetast. Deze zijn alleen goed te vervullen als de korting op het budget en op de ondersteuning wordt teruggedraaid. De ACO verzoekt het College de bezuiniging op haar budget en ondersteuning te heroverwegen, waarbij de verlaging van vacatiegelden voor de leden en het bedrag voor de voorzitter gehandhaafd kan blijven.

Het College zegt in haar reactie begrip te hebben voor de situatie van de ACO en waardeert haar inzet en advisering, maar ziet geen mogelijkheid om de bezuiniging terug te draaien, vanwege de grote financiële opgave waarvoor de gemeente de komende tijd staat.

De ACO heeft het College hierop gemeld deze afwijzende reactie als zeer teleurstellend te ervaren, hetgeen ook aan de Gemeenteraadsleden is gemeld.

De Gemeenteraad heeft op 27 juni 2013  via een motie de bezuiniging met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt (zie onder advies nr. 5).

Voor het complete advies aan B&W klik hieronder

Advies_aan_BW_financien_ACO_voorjaarsnota_2013

 

Advies over Gevolgen digitalisering (2013/3)

Advies over : Gevolgen digitalisering
Advies aan : College B & W, wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 20-03-2013
Reactie dd. : Geen

 

Samenvatting advies

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) heeft dit advies uitgebracht naar aanleiding van de brief van B&W aan de raadscommissie Mens en Samenleving van 6 november 2012 over de gevolgen van digitalisering. Het college geeft aan de publieksdienstverlening op korte termijn te willen digitaliseren.

Naar de mening van de ACO betekent deze verandering een verslechtering. Een groep inwoners, waaronder veel ouderen, die niet digitaal is “aangesloten”, wordt immers door de maatregel afgesloten van gemeentelijke informatie. De ACO sluit zich aan bij de oproep van COSBO-Stad-Utrecht in een brief aan de Gemeenteraad (dd. 27 november 2012) om de kwaliteit van informatieverstrekking voor mensen die het digitale loket van de gemeente niet kunnen bereiken, goed op orde te houden en adviseert het College ervoor te zorgen dat de gemeentelijke informatie voor iedereen toegankelijk blijft.

Voor het complete advies aan B&W klik hieronder

Advies_aan_BW_over_gevolgen_digitalisering

 

Advies over Ouderen en pesten (2013/2)

Advies over : Ouderen en pesten
Advies aan : College B & W, wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 21-01-2013
Reactie dd. : 13-03-2013

 

Samenvatting advies

In verzorgingshuizen en zorgcentra komt pesten onder de inwonende ouderen vaak voor. Uit een onderzoek (2010) van een student van de Radboud Universiteit blijkt dat één op de vijf ouderen in een tehuis wordt gepest. Pestgedrag zorgt ervoor, dat mensen zich niet veilig voelen en zich terugtrekken en vereenzamen. Het levensgeluk en de gezondheid van de slachtoffers wordt erdoor aangetast. In zorgcentra waar mensen op elkaars lip zitten en niet weg kunnen, komt dat extra hard aan. Ook buiten de zorg wordt gepest.

Deze problematiek was aanleiding voor de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) om het College hierop te attenderen en een advies uit te brengen. Gezien de frequentie en de ernst van de  persoonlijke gevolgen van pesten adviseert de ACO het College om in Utrecht pestgedrag te bestrijden. Enerzijds door ervoor te zorgen dat het “Huis in de Wijk” een vreedzaam huis wordt door bij de ontwikkeling daarvan goed gebruik te maken van de inzichten die ontwikkeld zijn in scholen, in het project de Vreedzame Wijk en op het platform van het Ouderenfonds. Anderzijds door erop toe te zien dat het pestprotocol in alle verzorgings- en verpleeghuizen in Utrecht gebruikt wordt en dat vertrouwenspersonen worden aangesteld.

Voor het verder ontwikkelen en uitwerken van methodieken adviseert de ACO samenwerking te zoeken met betrokkenen, het ouderenfonds en het Hoger Onderwijs.

Het College is van mening dat de verantwoordelijkheid voor het bestrijden van pestgedrag primair ligt bij de zorgaanbieders zelf en zegt toe het advies met hen te bespreken.

Voor het complete advies aan B&W klik hieronder

Advies_BW_ouderen_pesten

 

Advies over ‘Ik kan niet komen waar ik wil zijn’ (2013/1)

Advies over : ‘Ik kan niet komen waar ik wil zijn’
Advies aan : College B & W
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 07-01-2013
Reactie dd. : Geen

 

Samenvatting advies

Naar aanleiding van de bezuinigingstaakstelling op de exploitatiekosten van het openbaar vervoer en de nieuwe dienstregeling (ingaande eind 2012), heeft de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) advies uitgebracht.

De ACO constateert een achteruitgang in het voorzieningsniveau. De genomen maatregelen zijn schadelijk voor de stad. Vooral mensen, die door leeftijd, gezondheid of door medicijngebruik niet van ander vervoer gebruik kunnen maken, zijn de dupe. Hoogwaardig en voor iedereen bereikbaar openbaar vervoer is een vereiste voor volwaardig burgerschap en kan sociaal isolement voorkomen. Alle burgers moeten in staat zijn om het centrum, het stadhuis, ziekenhuizen, theaters etc. te bereiken.

De ACO adviseert het college daarom bij toekomstige OV-maatregelen en in de begroting 2014 als indicator te gebruiken: “het % inwoners dat kan komen waar het zijn wil”. Daarbij dient als doelstelling een percentage van  98% te worden gehanteerd. Verder kan men door maatregelen in samenhang te bekijken  ervoor zorgen dat het voorzieningsniveau van het openbaar vervoer op peil blijft.

Tenslotte spreekt de Commissie haar verbazing uit over de investering van de afgelopen jaren aan aanpassing van de bushaltes ter verbetering van de toegankelijkheid van de bussen. Veel van deze recent aangepaste bushaltes worden/zijn door de nieuwe dienstregeling weer opgeheven.

Voor het complete advies aan B&W klik hieronder

Advies_BW_Maatregelen_OV