Advies over Ouderen en nabuurschap in de stad Utrecht (2011/8)

 

Advies over  : Ouderen en nabuurschap in de stad Utrecht
Advies aan : College B&W, wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 16-11-2011
Reactie dd. : 11-01-2012

 

Samenvatting advies

De ACO heeft op eigen initiatief een notitie geschreven getiteld “Ouderen en nabuurschap Utrecht”, waarin een advies is gegeven over de onderwerpen “civil society” en “sociaal isolement”.

Met civil society wordt bedoeld dat mensen onderling elkaar  informele zorg kunnen bieden. De vitale oudere kan de minder vitale oudere mens op velerlei gebied ondersteunen.

In de notitie is dit samengevat in het (voor ouderen) meer vertrouwde begrip “nabuurschap”.

 De commissie heeft het College van B&W geadviseerd:

 • de term nabuurschap ook te gebruiken
 • de kennis en ervaring van de “zilveren kracht” (de oudere) te mobiliseren
 • kwetsbare en minder vitale leeftijdsgenoten ondersteuning te bieden
 • ondersteuning in de welzijnszorg door leeftijdgenoten te stimuleren
 • de relatie tussen ouderen en jongeren te ondersteunen (kamerverhuur, activiteiten Solink)
 • het tot stand komen van “een huis in de wijk”te bevorderen, zodat  de cultuursensitieve zorg onderdeel wordt van het vernieuwend welzijn
 • gebruik te maken van de kennis-, levens- en werkervaring van de vitale oudere, die zich goed kan inleven in de omstandigheden van de minder vitale leeftijdsgenoten. Immers, deze behoren tenslotte tot dezelfde doelgroep. Zij kunnen knelpunten en ideeën aanleveren om ouderen optimaal te kunnen laten functioneren binnen de maatschappij.

Het College van B&W geeft als reactie op dit advies dat men zich realiseert dat ondersteuning noodzakelijk is. De bovengenoemde adviezen worden dan ook zeer serieus genomen. Er zijn bijvoorbeeld twee pilots  gestart, zodat mensen op een laagdrempelige manier hulp kunnen vinden. Sociaal makelaars worden ingezet en ze hebben een pro-actieve rol: zij weten wat er speelt in de wijk en welke kansen er zijn. Dit zal een stimulerende factor hebben bij initiatieven die uit de buurt komen. Daarnaast zullen ze meer cultuurintensief opereren.

 Van sociaal isolement naar samen-leving.

Veel ouderen kunnen in een sociaal isolement geraken. De ACO is op zoek naar oplossingen hiervoor, die in de lijn liggen van het “Doorbraakdossier sociaal kwetsbaren”,  dat in augustus 2011 door de gemeente is uitgegeven. Sociale samenhang betekent in de breedste zin van het woord netwerkondersteuning en het daarbij behorende buurtgevoel. De gemeente dient hierin een belangrijke rol te spelen.

De commissie heeft het College van B&W geadviseerd:

 • te zorgen dat alle buurten gebruik kunnen maken van sociale makelaars
 • buurtactiviteiten van bewoners ondersteunen en (mede) te organiseren
 • te stimuleren dat vitale ouderen participeren in de ondersteuning van kwetsbare leeftijdsgenoten
 • te zorgen voor een warme overdracht van ouderen die in een sociaal isolement zitten en die te maken hebben met verschillende organisaties. Zoals bijvoorbeeld een overgang van een eerstelijnszorg naar een zorginstelling. Deze zorgorganisaties kunnen hier een bijzondere en actievere rol spelen.

De gemeente heeft aangegeven dat men bovengenoemde zaken zal ondersteunen daar waar zij mogelijkheden heeft. Bij de opdrachtsverlening aan welzijnsorganisaties zal de gemeente dit als aandachtspunt meegeven en dat geldt ook voor de subsidiering van particuliere initiatieven. Daarnaast is een aandachtspunt om een betere informatie-voorziening over de sociale activiteiten in de stad te geven. De Plusgids is daar een voorbeeld van.

Verder wordt door de gemeente twee nieuwe initiatieven aangegeven, die een stimulerende uitwerking zullen hebben op de sociale samenhang in de stad: de notitie “Vernieuwend  Welzijn” en het doorbraakdossier “Sociaal Kwetsbaren”.

Advies over Programmabegroting 2012 (2011/7)

Advies over  : Programmabegroting 2012
Advies aan : College B&W
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 10-10-2011
Reactie dd. : 12-12-2011

 

Samenvatting advies

De ACO heeft de programmabegroting 2012 doorgenomen en geeft een aantal aandachtspunten weer:

De ACO benadrukt dat Utrecht een stad is voor jong èn oud en dat er gebruik gemaakt moet worden van de mogelijkheden en capaciteiten van ouderen (het zilveren kapitaal van de stad). In samenwerking met een vrijwilligersorganisatie worden ouderen rond 62 jaar uitgenodigd voor een koffiemeeting, waarin deze ouderen hun kwaliteiten kenbaar kunnen maken en gekeken kan worden hoe deze zijn in te zetten.

Daarnaast wordt de aandacht voor de sociaal kwetsbaren en de pilot voor de aanpak van kwetsbare ouderen bijzonder gewaardeerd door de ACO. Er wordt echter wel aandacht gevraagd voor de dagverzorging voor deze steeds groter wordende groep. Het College van B & W geeft in een reactie aan dat de suggesties die gedaan zijn meegenomen worden m.b.t. de inrichting van begeleiding en inzet van de middelen in de decentralisatie van begeleiding (AWBZ)

Tevens wordt er aandacht gevraagd voor de informatievoorziening aan de ouderen in de stad en de fysieke bereikbaarheid voor deze groep. Wat betreft de informatievoorziening geeft de DMO aan dat deze vaak wordt gegeven door de ouderenadviseurs en ouderenbonden. En dan is er nog de informatievoorziening via internet.

Wat betreft de fysieke toegankelijkheid verwijst het College van B & W in zijn reactie naar het Openbare Ruimteplan Binnenstad (ORP), waarin aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid voor ouderen, mensen met een lichamelijke beperking en kinderen in kinderwagens. Diverse gemeentelijke diensten en het stedelijk overleg gehandicapten hebben contacten met elkaar.

De ACO vraagt ook aandacht voor het bindend element van de cultuur en de rol die ouderen daarin kunnen vervullen. De gemeente heeft aandacht voor experimenten, initiatieven en cultuurparticipatie in de wijken. In diverse cultuurhuizen wordt geïnvesteerd en het verenigingsleven wordt met basissubsidies ondersteund.

Het inzetten van bewegingsmakelaars in de krachtwijken zijn zeer positief, maar de ACO vraagt ook aandacht voor sporten en bewegen in de andere wijken, bijvoorbeeld door het vestigen van beweegtuinen en het bevorderen van zwemmen voor ouderen. In het uitvoeringsprogramma van de sportnota wordt wel aandacht besteed aan bewegingsactiviteiten voor de 65+ er. Dit beperkt zich wel enigszins, want mensen boven 75 jaar komen minder in beeld. Het College van B & W is, gezien haar reactie, wel degelijk bewust van het belang van bewegen voor ouderen.

 

Advies over Tariefverhoging Regiotaxi (2011/6)

Advies over  : Tariefverhoging Regiotaxi
Advies aan : BRU
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 30-11-2011
Reactie dd. : 11-01-2012

 

Samenvatting advies

De ACO heeft aan de BRU (Beraad Regio Utrecht) een advies gegeven om de tariefverhoging van de Regiotaxi Utrecht gelijke tred te laten houden met de tarieven voor het regulier OV. En tevens is geadviseerd een kortingstarief voor reizigers ouder dan 65 jaar in te voeren, hetgeen ook overeenkomt met de regelingen van het OV.

De reactie van de gemeente medio januari 2012 geeft aan dat door de groei van de ritten en zones de Regiotaxi Utrecht genoodzaakt is de tarieven te verhogen. Men heeft wel besloten om voor reizigers met een mobiliteitsbeperking, die afhankelijk zijn van Regiotaxi Utrecht, de tariefverhoging zo beperkt mogelijk te houden. Voor diegene die een indicatie WMO hebben, is de wijziging dus beperkt. Echter voor de reiziger zonder WMO indicatie betekent dat een flinke tariefstijging onvermijdelijk is.

De tarieven en tariefstijgingen voor de OV reiziger en de tarieven en tariefstijgingen voor Regiotaxi Utrecht kunnen niet met elkaar vergeleken worden en derhalve ook geen gelijke tred houden. Het Openbaar Vervoer werkt namelijk met een systeem van halte tot halte c.q. van station tot station en de Regiotaxi Utrecht  werkt met een collectief vervoersysteem van deur tot deur. Daarnaast dient vermeld te worden dat Regiotaxi Utrecht  geen korting hanteert voor 65+ers.

 

Advies over OV Chipkaart (2011/5)

Advies over  : OV Chipkaart
Advies aan : College B&W, Wethouder F. Lintmeijer
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 05-10-2011
Reactie dd. : Ter kennisgeving aangenomen

 

Samenvatting advies

Het Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer (ROCOV) Utrecht heeft een ongevraagd advies aangeboden aan het Bestuur Regio Utrecht (BRU) m.b.t. een aantal knelpunten rondom de OV Chipkaart. De ACO onderschrijft deze problematiek en heeft deze besproken in de vergadering van 21 september 2011 en verwoord in de brief dd. 5 oktober 2011 aan wethouder F. Lintmeijer. Het gaat hier om het feit dat zowel de distributie als de communicatie niet optimaal is.Voor de burger zijn er hoge drempels om de kaart aan te vragen (via internet) en buiten internet is er slechts één kiosk, waar de aanvraag ingediend kan worden. Daarnaast worden voorlichtingsfolders huis-aan-huis verspreid, maar burgers die geen huis-aan-huis reclame willen (de bekende sticker) zullen de folder niet ontvangen.

De ACO heeft aan het College van B&W aandacht gevraagd voor dit onderwerp.

 

 

Advies over Ouderen op leeftijd in Utrecht Overvecht 2011/4)

Advies over  : Ouderen op leeftijd in Utrecht Overvecht
Advies aan : Werkgroep Ouderen van de wijkraad Overvecht
Soort advies : Gevraagd
Advies gegeven dd. : 05-09-2011
Reactie dd. : 07-09-2011

 

Samenvatting advies

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid juicht het onderzoek “Ouderen op Leeftijd in Utrecht Overvecht”  van harte toe. De wijkraad heeft het laten uitvoeren en de ACO ondersteunt de aangegeven punten.  Verder heeft de ACO nog enkele aanvullende gedachten meegegeven  in de vergadering van 24 augustus 2011, waarvan men hoopt dat deze opgenomen worden in het definitieve advies aan het College van B&W.

Advies over Cultuursensitieve Ouderenzorg (2011/3)

Advies over  : Cultuursensitieve Ouderenzorg
Advies aan : College B & W, Wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 18-07-2011
Reactie dd. : Mondelinge reactie tijdens de vergadering ACO dd. 18-11-2011

 

Samenvatting advies

Op initiatief van twee leden van de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid en naar aanleiding van de Olympiadeconferentie is uitvoerig aandacht besteed aan cultuursensitieve zorg. Aan de orde kwamen aspecten zoals de toekomst van mensen met verschillende culturen, die op verzorging aangewezen zijn.  Maar ook een belangrijk aandachtspunt is het ontwikkelen van een duurzame relatie  tussen de vanuit de Nederlandse cultuur werkende professionals en organisaties, de migrantenorganisaties en families van betrokken zorgbehoevenden. Gevaar is dat er veel vóór, maar niet mèt migranten wordt gedaan. Lang niet alle organisaties zijn goed op de hoogte van cultuursensitieve zorg. Mogelijk wordt deze problematiek eenvoudiger bij de tweede generatie ouderen.

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid heeft haar waardering uitgesproken over de regierol die wethouder V. Everhardt vervult met betrekking tot het onderwerp Cultuursensitieve Ouderenzorg.

 Wethouder V. Everhardt heeft tijdens zijn bezoek aan de vergadering van de ACO  op 18-11-1011 op dit advies  mondeling gereageerd.

 

Advies over Beleidsplan Sport (2011/2)

Advies over  : Beleidsplan Sport
Advies aan : College B & W, N. Toussaint
Soort advies : Gevraagd
Advies gegeven dd. : 20-05-2011
Reactie dd. : 08-06-2011

 

Samenvatting advies

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid onderschrijft de ambities en keuzes die in het conceptbeleidsplan Sport 2011 – 2016 worden vermeld. Daarnaast is de ACO blij met de keuze voor Utrecht als fietsstad, de wijksport, de betaalbaarheid van de verenigingsport en de beweegplannen. De ACO heeft wel gevraagd om bij het onderdeel Utrecht als fietsstad, aandacht te hebben voor snelle en langzame fietsers en het gebruik van elektrische fietsen. Daarnaast geeft ACO aan dat ouderen prima ingezet kunnen worden als vrijwilligers bij sportverenigingen. Tot slot wordt er nog extra aandacht gevraagd voor de beweegtuin voor ouderen. In Overvecht is in 2011 een beweegtuin geopend en de ACO pleit voor beweegtuinen in alle Utrechtse wijken. De heer N. Toussaint heeft in een mail de ACO hartelijk bedankt voor de input en aangegeven daarmee rekening te houden bij de uitwerking van het plan.

 

 

Advies over Diversiteit: zijn ouderen welkom? (2011/1)

Advies over  : Diversiteit: zijn ouderen welkom?
Advies aan : College B & W
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 26-04-2011
Reactie dd. : 25-05-2011

 

Samenvatting advies

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid heeft aangegeven dat zij waardering heeft voor het bijstellen van de speerpuntennotitie Diversiteitsbeleid 2011 – 2014. In deze bijgestelde versie is specifiek aandacht opgenomen voor het ouderenbeleid en de positie van de ouderen in stad. De ACO heeft in een brief aan de gemeente specifiek aandacht gevraagd deze doelgroep in communicatie-uitingen niet te vergeten. Aanleiding was een advertentie, welke in het AD geplaatst is, waarin men allerlei doelgroepen vraagt mee te denken over de invulling van bouwlocaties, en waarin helaas  de doelgroep ouderen niet expliciet is genoemd.

Er is door wethouder Harry Bosch mondeling gereageerd bij zijn bezoek aan de vergadering van de ACO in op 25 mei 2011 en het advies is opgenomen in het beleidsstuk.

 

Advies over Groepswonen voor ouderen en verhuisadviseur 60+

Advies over  : Groepswonen voor ouderen en verhuisadviseur 60+
Advies aan : College B & W
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 16-02-2011
Reactie dd. : 25-05-2011

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid heeft in februari 2011 kennis genomen van de zogenaamde “meepraatnotitie” van Mevrouw van Heertum, directeur van Cosbo-Stad-Utrecht. Deze notitie werd ingebracht namens de drie ouderenbonden. De  Adviescommissie voor het Ouderenbeleid onderschrijft de mening van de bonden inzake dit onderwerp van harte.

Op dit onderwerp is niet schriftelijk geadviseerd. Het onderwerp is wel uitgebreid aan de orde gekomen in de ACO vergadering van 25 mei 2011 met wethouder H. Bosch. De open en constructieve gedachtenwisseling werd als zeer positief ervaren. De ouderen in de stad en hun woonsituatie in al haar aspecten is een bijzonder aandachtspunt in de portefeuille.

De ACO betreurt dat de functie van verhuisadviseur 60+ niet meer bestaat om financiële redenen.

 

Advies over Expertmeeting WMO

Advies over : Expertmeeting WMO
Advies aan : College B & W, Wethouder R. den Besten
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 16-02-2011
Reactie dd. : 02-03-2011

Enkele leden en de voorzitter van de ACO hebben deelgenomen aan de expertmeeting WMO op 4 november 2010. In deze meeting  heeft een brainstorm plaatsgevonden, waarbij gesproken is over de mogelijkheden van directe besparingen, verbetering voor welzijn van de cliënt en mogelijkheden om lastenverzwaring te voorkomen. De resultaten van deze meeting zijn in hoofdlijnen samengevat in een verslag. Aan de hand van het verslag heeft de ACO nog aanvullende opmerkingen geplaatst. De betreffende wethouder, R. van Besten,  heeft hierop schriftelijk gereageerd.