Advies over Programmabegroting 2013 (2012/8)

Advies over : Programmabegroting 2013
Advies aan : College B & W
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 03-10-2012
Reactie dd. : Op 31-12-2012 nog geen reactie ontvangen.

 

Samenvatting advies

Bij het doornemen van de programmabegroting 2013 is het de ACO opgevallen dat evenals voorgaande jaren bijna geen aandacht besteed is aan ouderen. Dit terwijl het aantal jongeren en ouderen ongeveer gelijk is. Met betrekking tot het woongenot worden toekomstige generaties niet in de doelstelling opgenomen.

M.b.t. de overgang van AWBZ naar WMO adviseert de ACO dat de gemeente duidelijk de regie voert, mede om dubbel werk (door gemeente en zorgaanbieders) te voorkomen.Tevens vraagt de ACO aandacht voor de zeer kwetsbaren want zij worden als groep niet genoemd.

Naar de mening van de ACO is de gemeente nog niet voldoende voorbereid op het leveren van zorg thuis aan mensen met zorgzwaartepakketten 1, 2 en 3. De samenhang tussen wonen, zorg en welzijn verdwijnt voor mensen met een lage zorgzwaarte. De gemeente dient hierop een antwoord te vinden.

Op zich is de uitbreiding van de digitale informatievoorziening ook voor ouderen een goede ontwikkeling. Echter sommige ouderen, zoals laag geletterden, slechtzienden en “digibeten” krijgen geen volledige toegang tot de germeentelijke dienstverlening. De communicatie tussen gemeente en burgers dient niet alleen via de nieuwe media te verlopen.

De ACO vraagt dringend aandacht voor woningen die voor ouderen geschikt zijn, waarbij nieuwbouw de voorkeur verdient boven renovatie. Renovatie leidt lang niet altijd tot een levensloop bestendige woning. Ook dient aandacht besteed te worden aan de veiligheid van de woonomgeving. De ACO spreekt waardering uit met betrekking tot de prioriteitverlening aan ouderen bij de doorstroming.

De ACO vraagt aandacht voor de bereikbaarheid via het openbaar vervoer: hellingbanen bij stations, het ten onrechte opheffen van bushalten bij verzorgingshuizen, etc.

Wat betreft werk en inkomen vestigt de commissie aandacht op het feit dat 50+-ers alleen al door hun leeftijd kansarm zijn. Verbetering van de mogelijkheden van deze groep werknemers vraagt ook aandacht van de gemeente.

De commissie mist in het hoofdstuk welzijn, jeugd en volksgezondheid uitleg over huishoudelijke verzorging en persoonlijke begeleiding vanuit de WMO. Ook vindt de commissie dat meer mensen, zowel jongeren als sociaal zwakkeren, aangezet zouden moeten worden om vrijwilligerswerk te verrrichten. Vooral deze laatsten zullen zich daardoor maatschappelijk meer aanvaard voelen. Bevorderen van het aantal allochtone vrijwilligers dient de gemeente ook ter hand te nemen.

De ACO bepleit dat er meer aandacht moet komen voor vrouwendiscriminatie, leeftijdsdiscriminatie en racisme.
Integratie van speelplekken voor jeugd met plekken voor ouderen stimuleert naar het oordeel van de ACO ontmoeting, participatie en zorg voor elkaar.

Tot slot vestigt de ACO de aandacht op sporten en bewegen in het algemeen voor ouderen. Hiervoor zouden aangepaste voorzieningen moeten zijn. Bekostiging hiervan zou door de zorgverzekeraars kunnen worden opgepakt: bewegen bevordert de gezondheid en verlaagt de ziektekosten.

Advies over Red uw sociaal kapitaal; bezwaar bezuinigingen 2013 (2012/7)

Advies over : Red uw sociaal kapitaal; bezwaar bezuinigingen 2013
Advies aan : College B & W
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 11-07-2012
Reactie dd. : 16-08-2012, 28-09-2012, 29-10-2012, 12-11-2012

 

Samenvatting advies

De ACO is bereid mee te werken aan bezuinigingen. Zij gaat er vanuit dat de gemeente een visie wil ontwikkelen waarin de opbrengst van de adviesraden voor de stad gehandhaafd blijft of zelfs groeit, terwijl de kosten worden beperkt. Vrijwilligers hebben geïnvesteerd in het ontwikkelen van bouwstenen voor zo’n visie. Op grond daarvan heeft de ACO het advies “Ouderen en nabuurschap in de stad Utrecht” uitgebracht en op basis daarvan het rapport “Vernieuwing van de ACO Utrecht” aan B&W toegezonden.
Kern van de boodschap van dit rapport is: wij zijn een grote en divers samengestelde commissie waarin organisaties van autochtone en allochtone belanghebbenden en van aanbieders èn alle wijken vertegenwoordigd zijn. Gepaard met veelzijdige netwerken en expertise leidt dit tot een groot draagvlak in de stad.
De teleurstelling van de ACO is groot nu blijkt dat B&W slechts voor een boekhoudkundige benadering heeft gekozen om slechts honderden euro’s te bezuinigen.
B&W zegt niets over de ongelijkheid van ambtelijke ondersteuning van de adviesraden. Dit acht de ACO niet redelijk en niet billijk.
Het gelijk stellen van de vacatiegelden is voor de leden van de ACO, zelfs al is dit in hun nadeel, geen bezwaar.
Het inkrimpen van de ambtelijke ondersteuning ziet de ACO als een bedreiging van het functioneren van de commissie. Het is een moeilijk omkeerbare situatie, die mogelijk leidt tot een kapitaalvernietiging van de in de commissie vergaarde kennis. Wij achten een behoorlijke ambtelijke ondersteuning een redelijke en billijke eis.
Tot slot doet de ACO een dringend beroep op het college de inzet en ambitie van de commissie te koesteren en te gebruiken als sociaal kapitaal van de stad . Wij verzoeken B&W het bezuinigingsbesluit in te trekken en met ons in gesprek te gaan over het versterken van de Civil Society op basis van ons stuk VERNIEUWING VAN DE ACO UTRECHT.

B&W heeft op verschillende data (zie hierboven) gereageerd op het door ons dringende verzoek terug te komen op het besluit om te bezuinigen.
B&W ziet geen mogelijkheden hierop in te gaan. Zij heeft te maken met forse bezuinigingen. Het bezwaarschrift van de ACO is mondeling toegelicht. Na kennisneming hiervan, het bezwaarschrift, het verslag van de hoorzitting en de overige stukken heeft B&W besloten het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Advies over Voorgenomen bezuinigingen € 15.000,– op adviesraden (2012/6)

Advies over : Voorgenomen bezuinigingen € 15.000,– op adviesraden
Advies aan : College B & W, wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 11-06-2012
Reactie dd. : 07-09-2012

 

Samenvatting advies

De ACO brengt de volgende argumenten naar voren om te voorkomen dat de door B&W voorgestelde bezuiniging van € 15.000 door zou gaan.

Er is nu al een organisatie, die geen vertegenwoordiger afvaardigt i.v.m. de geringe presentiegelden.
De ACO geeft instemming van het gelijkschakelen van de vacatiegelden.
En de ACO hecht er aan zelf de vergaderfrequentie vast te stellen, immers de continuïteit en het inspelen op actuele ontwikkelingen zijn van belang. Inperken van de ACO spoort niet met het beleid dat de gemeente voorstaat.
Het leiding geven aan een commissie waarin 30 instanties deelnemen, is een complexe en verantwoordelijke taak. Professionele ondersteuning is daarbij een voorwaarde.

In de reactie van B&W komt naar voren, dat het college geen aanleiding ziet om af te zien van het voornemen de subsidie te verminderen.
De ACO dient rekening te houden met een verminderd budget met ingang van 1 januari 2013.

Inspraakreactie subsidie aanvraag Vernieuwend Welzijn (2012/5)

Advies over : Inspraakreactie subsidie aanvraag Vernieuwend Welzijn
Advies aan : College B & W en gemeenteraad
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 29-05-2012
Reactie dd. : 14-08-2012

 

Samenvatting advies

De ACO heeft kennis genomen van de subsidie-uitvraag: informatievoorziening en Cliëntenondersteuning en Sociaal Makelaarschap. De ACO onderschrijft het kritisch commentaar dat Cosbo geschreven heeft. Daarnaast beklemtoont de Commissie dat de informatie voorziening gebruiksvriendelijk moet zijn.
Het is jammer voor onze doelgroep dat de taken sportstimulering en activering niet zijn opgenomen bij het Vernieuwend Welzijn.
Benoem expliciet zaken die niet verloren mogen gaan. Het is niet duidelijk of bestaande samenwerkingsverbanden een plek krijgen in het programma van eisen.
Hoe wil men de overstap van fase 1 naar fase 2 maken?
Hoe wil men burgers stimuleren met de nieuwe trend mee te aan? Is er een communicatieplan?
De wethouder onderschrijft in zijn reactie de noodzaak van gebruiksvriendelijke informatievoorziening.
Dat taken niet bij de uitvraag horen wil nog niet zeggen dat ze niet meer beschikbaar zijn.
Aan de subsidieaanvragers wordt verzocht te melden wat volgens hun analyse waardevolle projecten en aanpakken zijn.

Aanvullend advies mbt informatievoorziening voor ouderen in Utrecht(2012/4)

Advies over : Aanvullend advies mbt informatievoorziening voor ouderen in Utrecht
Advies aan : College B & W, wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 23-05-2012
Reactie dd. : 30-08-2012

 

Samenvatting advies

De ACO geeft wederom het advies en spreekt haar zorgen uit in een brief dd. 22 februari 2012 over de voorgenomen sluiting van publieke accomodaties. Het huidige advies is eigenlijk een vervolg op het reeds gegeven advies in november 2011 onder de noemer “Ouderen en nabuurschap in de stad Utrecht”. Aanvullend geeft de ACO nog aan dat om kosten te besparen dergelijke accomodaties ook multifunctioneel gebruikt kunnen worden.
Op 21 maart 2012 geeft de heer R. de Kogel uitleg aan de adviescommissie over het ambtelijk voorstel in dezen en dit is gebaseerd op het in 2011 door de Raad vastgestelde beleid.
Er wordt aangegeven dat in het najaar een besluit genomen zal worden waarop de bezuiniging op de welzijnsaccomodaties ingevuld zal worden. Dit besluit zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad ter definitieve besluitvorming.

Advies m.b.t. voorgenomen sluiting publieke accomodaties (2012/3)

Advies over : Advies m.b.t. voorgenomen sluiting publieke accomodaties
Advies aan : College B & W, wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 22-02-2012
Reactie dd. : 11-09-2012

 

Samenvatting advies

De ACO geeft wederom het advies en spreekt haar zorgen uit in een brief dd. 22 februari 2012 over de voorgenomen sluiting van publieke accomodaties. Het huidige advies is eigenlijk een vervolg op het reeds gegeven advies in november 2011 onder de noemer “Ouderen en nabuurschap in de stad Utrecht”. Aanvullend geeft de ACO nog aan dat om kosten te besparen dergelijke accomodaties ook multifunctioneel gebruikt kunnen worden.

Op 21 maart 2012 geeft de heer R. de Kogel uitleg aan de adviescommissie over het ambtelijk voorstel in dezen en dit is gebaseerd op het in 2011 door de Raad vastgestelde beleid.
Er wordt aangegeven dat in het najaar een besluit genomen zal worden waarop de bezuiniging op de welzijnsaccomodaties ingevuld zal worden. Dit besluit zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad ter definitieve besluitvorming.

Advies voorgenomenen bezuinigingen op budget ACO (2012/2)

Advies over : Voorgenomen bezuinigingen op budget Adviescommissie
Advies aan : College B & W, wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd of gevraagd? (nog in te vullen)
Advies gegeven dd. : 31-01-2012
Reactie dd. : 14-06-2012

 

Samenvatting advies

De adviescommissie voor het ouderenbeleid heeft op 31 januari 2012 een brief (met bijlage) gestuurd aan B&W om aan te tonen dat het huidige budget van € 20.000,– noodzakelijk is voor het functioneren van deze commissie.

B&W heeft gereageerd dat zij kennis heeft genomen van deze zienswijze, maar dat zij geen aanleiding ziet om af te zien van het voornemen om de subsidie te verminderen.
Het een en ander is gebaseerd op de noodzakelijk uit te voeren bezuinigingen.

Advies informatievoorziening over activiteiten voor ouderen (2012/1)

Advies over   : Informatievoorziening activitetiten voor ouderen in Utrechtse wijken
Advies aan : College B & W, wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 31-01-2012
Reactie dd. : 02-04-2012

 

Samenvatting advies

Naar aanleiding van klachten over informatie voorziening voor ouderen in de Utrechtse wijken heeft een werkgroep van de Commissie de huidige situatie in kaart gebracht. Uit dit onderzoek is gebleken dat de informatievoorziening versnipperd en zeer divers georganiseerd is.
De behoefte aan adequate informatie op wijkniveau is groot. Door stimulatie, die hiervan uitgaat kunnen oudere burgers beter participeren en kunnen daardoor ook gemakkelijker anderen ontmoeten.
In een reactie gaat de wethouder op een aantal punten in. Stichting Stade ontvangt subsidie voor het maken van de Plusgids. Deze geeft relevante informatie over voorzieningen voor diverse doelgroepen. De Plusgids heeft met de papieren en digitale versie een groot bereik. De adviezen van de Commissie zullen met de Stichting Stade besproken worden. Ouderen adviseurs kunnen een belangrijke rol spelen bij het geven van informatie aan ouderen die niet over een computer beschikken.