Werkwijze

Maandelijkse Themabijeenkomsten
De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid komt maandelijks bijeen. Meestal in de raadszaal van het stadhuis. In deze bijeenkomsten worden niet alleen signalen en informatie onderling uitgewisseld, maar ook een actueel thema behandeld, ingeleid door (ervarings)deskundigen. De aankondiging van de themabijeenkomsten kunt u vinden in de agenda.

De diversiteit van achtergrond, expertise en ervaringen van de leden staan garant voor interessante discussies. Veelal worden deze gevolgd door een advies, zo nodig na nader onderzoek.

De kracht van gebundelde expertise en verbinding met uiteenlopende netwerken ren het uitwisselen van actuele informatie en signalen uit de stad is een stevige basis voor integrale adviezen.

Wijk-/buurtantennes
De ACO kent ‘wijk- /buurtantennes’ die signalen uit de verschillende buurten opvangen. Deze kennis vormt een belangrijke basis voor adviezen. Deze groep komt maandelijks samen met de ACO-leden bijeen en levert een bijdrage aan de ACO-adviezen, acties en/of thema-bijeenkomsten van de ACO.

Externe contacten
Verder onderhoudt de commissie contacten met haar brede externe netwerk. Via het Maatschappelijk Netwerk Utrecht onderhoudt de ACO contacten met belangenbehartigingsorganisaties, Cliëntenraden en andere adviescommissies. Ook met andere organisaties die zich inzetten voor ouderen, zowel binnen de stad, als regionaal en landelijk.

De voorzitter en leden van de commissie geven regelmatig namens de Adviescommissie acte de présence op relevante conferenties, openingen en bijeenkomsten. Vanzelfsprekend zijn er periodiek overleggen met wethouders en raadsleden en frequent laat de ACO van zich horen op Raadsinformatieavonden (RIA’s).