Jaarverslag 2016 Adviescommissie voor het Ouderenbeleid Stad Utrecht

Voor u ligt het verslag van het jaar 2016. Een lastig, maar goed jaar!

De ‘verplichte’ start van het Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU)¹, gecombineerd met een bezuiniging voor de ACO van rond de 60%, heeft veel gevolgen gehad voor de activiteiten van de ACO. Enerzijds slokte het opzetten van het MNU tijd en energie op die niet aan andere zaken konden worden besteed. Anderzijds heeft de ACO, alleen én samen met andere organisaties, ook mooie resultaten behaald. Al snel bleek dat het – vanwege bezuinigingen – terugbrengen van het aantal ACO themabijeenkomsten negatief werkte op de onderlinge verbondenheid van de leden en op de binding met de ACO. Ook de activiteiten en de inhoudelijk gedegen advisering werden erdoor aangetast, mede door het wegvallen van de ondersteuning vanuit de gemeente. Rond de zomer zag het Dagelijks Bestuur zich dan ook genoodzaakt de leden voor te stellen deze beslissing terug te draaien, met de nodige financiële gevolgen. Gelukkig is van de gemeente de toezegging gekomen om dit gat te dichten. De ondersteuning kon ten dele alsnog worden ‘ingehuurd’ bij U Centraal.

Medio 2016 heeft het Kernteam van het MNU besloten minder tijd te gaan besteden aan het MNU zelf en te kiezen voor een MNU light. Dit wil zeggen dat samenwerking een belangrijk doel blijft, maar dat de onderlinge communicatie met name via de website verloopt, aangevuld met een enkele bijeenkomst per jaar.
Deze veranderingen hebben geleid tot de maandelijkse frequentie van de Platformbijeenkomsten ACO en het behoud van de Wijkantennes. Mede daardoor is er weer inspiratie gekomen voor een verhoogde inzet van de ACO voor zaken die de
kwaliteit van leven voor ouderen verhogen. Zoals versterking van het bouwen van woningen die geschikt zijn voor ouderen, wonen met een vorm van zorg, meer hulp bij het huishouden en meer maatwerk, betere bereikbaarheid van de zuidelijke
binnenstad tijdens de herinrichtingsactiviteiten en aandacht voor behoud van zorg voor mensen met dementie.
Ook konden in het laatste halfjaar weer werkbezoeken worden georganiseerd.
Het komende jaar zal deze werkwijze worden voortgezet, met meer aandacht voor de publiciteit van onze activiteiten en voor de behaalde resultaten.

Dit laat onverlet dat de ACO waar mogelijk samen zal werken met andere organisaties, al dan niet in MNU verband. Daarbij zal het handhaven van een evenwicht
tussen samenwerking en het ondernemen van eigen activiteiten ook volgend jaar de lijn zijn. In ieder geval zal de samenwerking met het COSBO worden versterkt,
waardoor de efficiency en effectiviteit kan worden verhoogd.
Essentieel is dat vanuit de kracht van de ACO de stem van ouderen blijft doorklinken, ook in 2017!

Mr. M.M. (Mieke) van der Burg
Voorzitter ACO

¹ Een bundeling van 10 organisaties: ACO, CR WMO, COSBO, Jij Utrecht, LFB, LHBT, Platform WMO, Saluti, Solgu, Steunpunt GGZ en VAR

Jaarverslag 2016

——————————————————————————————————————–