Bundeling van adviesraden

De toekomst van de ACO
Veranderingen voor de ACO per 1 januari 2016 

De gemeente Utrecht heeft besloten tot verandering van beleid voor 15 advies- en cliëntenraden en  belangenbelangenorganisaties. Het doel is: meer samenwerking tussen en bundeling  van de organisaties.  Tegelijkertijd zijn subsidies en financiële bijdragen aan deze organisaties per 1 januari 2016 beëindigd en wordt gekomen tot een andere verdeling van gelden waarbij een bezuiniging  van 250.000,- euro is opgelegd.
Mede op basis van gesprekken met de betrokken organisaties is een ‘ontwikkelplan’ gepresenteerd (inclusief bezuiniging), waarbij sprake is van drie clusters. Voor de ACO is er een plaats in een ‘cluster’ met 9 andere netwerken/organisaties, waaronder het COSBO en de SOLGU. Ook zijn ideeën geschetst voor de bezuiniging.  Binnenkort behandelt het College dit voorstel.

Voor de ACO – en ook voor andere – is nog veel onduidelijk. In het overleg met wethouder Jongerius op 12 mei hebben wij er voor gepleit om niet langer ‘droog te zwemmen’, maar eerst gezamenlijk thema’s te bepalen – samen met de wethouder/het college – waaraan in 2016 zal worden gewerkt (advisering, signalering, onderzoeken, activiteiten etc.). Op basis daarvan kunnen tussen de organisaties afspraken worden gemaakt over de concrete uitwerking, inclusief de verdeling van gelden. Er is geen beperking tot het veld van maatschappelijke ondersteuning.  Dit spoort met de randvoorwaarden die wij hebben vastgelegd.

Deze gedachte werd gedeeld en op 16 juni as. vindt het eerste ‘thema-overleg’ plaats.
Voor de ACO geldt nog steeds dat de input van – met name kwetsbare – ouderen in (de uitvoering van) het gemeentelijk beleid belangrijk is. Ons netwerk kan daarin een uitstekende en verdiepende rol spelen.

De ACO heeft een advies hierover uitgebracht aan B&W op 9 februari 2015. Lees het gehele advies en klik hier  2015-01 Reactie ACO op besluit beëindiging financiële afspraken per 1-1-2016

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

——————————————————————————————————————-