ACO 30 jaar en nog steeds nodig!

De ACO bestaat 30 jaar. Een momentum waarbij natuurlijk is stilgestaan. Op 17 december 2014 verzamelden zich veel leden en oud-leden tijdens deze bijzondere ACO bijeenkomst.en genoten de aanwezigen van de jubileumlunch en de rondleiding door het nieuwe stadkantoor. Twee presentaties werden gegeven: “De positie van de oudere migrant” door mevrouw  G. van der Wekken (projectleider van het project Netwerk Utrecht Zorg Ouderen NUZO/UMC)  en “De gezondheidstoestand van de oudere migrant in Utrecht “. Deze laatste presentatie werd gegeven door mevrouw Marianne van der Horst, (Volksgezondheid gemeente Utrecht).  Binnenkort kunt u d3eze presentaties op deze website vinden onder “Themabijeenkomsten”.

Ook wethouder Jongerius gaf Acte de Préséance. Zij feliciteerde de ACO met dit jubileum en sprak haar waardering uit over de ACO. Verder wees zij erop dat het college onlangs heeft besloten tot een nieuwe advies-/participatiestructuur,  die in de komende maanden invulling moet krijgen in overleg met de adviescommissies, cliëntenraden en  vele gesubsidieerde organisaties. Op 22 maart aanstaande start het eerste overleg!

De voorzitter, Mieke van der Burg blikte terug en vooruit. Zij benadrukte dat het vertolken van de ‘stem van de ouderen’ op dit moment nóg harder nodig is dan 30 jaar geleden.Allereerst omdat, vergeleken met 30 jaar geleden, mensen niet alleen veel later oud worden, maar ook anders oud worden. De levensverwachting is sterk gestegen en stijgt nog steeds. De gezondheid van ouderen is sterk toegenomen en ook het inkomensniveau is een stuk hoger. Ouderen zijn een grotere en krachtiger groep geworden! Zij wijst erop dat dit niet geldt voor iedereen. Per Utrechtse wijk zijn er grote verschillen in levensverwachting, inkomen en gezondheid. Er moet aandacht blijven voor de grote diversiteit onder ouderen, een grotere diversiteit dan 30 jaar geleden. Zo is er ook een grote groep ouderen met een andere culturele achtergrond, met hun eigen wensen en behoeften, waarvan in 1984 nog geen sprake was. Ook digitalisering stond 30 jaar geleden nog in de kinderschoenen. De groei van de digitalisering, de robotisering van de samenleving gaat enorm snel, ook in de zorg. Ouderen hebben of krijgen hiermee te maken, maar velen kunnen dit niet bij houden. Zij benadrukt dat al deze ontwikkelingen in een rap tempo gaan en van grote invloed zijn op alle gemeentelijke beleidsterreinen waar ouderen mee te maken hebben en krijgen: huisvesting, openbare ruimten, alle soorten voorzieningen, welzijn en  met name de zorg, waarvoor de gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk is. Daarom blijft het nodig om ouderen een stem te geven! Nog meer dan in 1984 bij de start van de ACO. Tóen was de aanleiding om de ACO in het leven te roepen: uitbreiding van de bejaardentehuizen waarvoor de gemeenten verantwoordelijk werd. Nú, omdat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig (moeten) blijven wonen waarop alle genoemde ontwikkelingen van invloed zijn. Het werk van de ACO blijft dan ook in de toekomst absoluut onmisbaar, welke organisatievorm voor advisering en participatie ook wordt gekozen! Tot slot werd aan iedereen een boekenlegger uitgereikt waar informatie over de ACO en de vele thema´s waarover gemiddeld 8 adviezen per jaar zijn uitgebracht.

——————————————————————————————————————–