Woonadvies Kwaliteit van wonen is kwaliteit van leven (2013/10)

 

Advies over : Huisvesting van ouderen: Kwaliteit van wonen is kwaliteit van leven.
Advies aan : College B & W
Soort advies : Gevraagd
Advies gegeven dd. : November 2013
Reactie dd. : Mondeling op 4 november en 20 november 2013

 

Samenvatting advies

 Wethouder G. Isabella (ruimtelijke ordening en wonen) heeft de ACO (mondeling) gevraagd een advies over de huisvesting van ouderen te geven. Dit advies is tot stand gekomen in samenwerking met Saluti (Adviescommissie Interculturalisatie gemeente Utrecht) vanwege het feit dat diversiteit een belangrijke rol speelt bij ouderenhuisvesting in Utrecht.

De decentralisatie van de AWBZ en het (voorgenomen) beleid om de ouderen langer zelfstandig te laten wonen, heeft ingrijpende gevolgen voor de huisvesting, de woonomgeving en voor voorzieningen. Veel nieuwbouw en bestaande woningen voldoen niet aan de eisen voor het bieden van  verzorging van ouderen. Ook ontbreekt het aan passende huisvesting voor ouderen uit andere culturen. De woonomgeving en voorziening op redelijke afstand laten ook vaak te wensen over. De (deels) ingestelde woonservicegebieden – die een oplossing kunnen zijn voor de genoemde problemen – worden niet erg serieus genomen.

Aangedrongen wordt op:

1. het in overleg met bewoners (met diverse culturen) per wijk) ontwikkelen van plannen die gezamenlijk een actieplan Ouderenhuisvesting (in relatie tot woonservicegebieden) vormen voor de komende vier jaar.

2. evaluatie van de ingestelde woonservicegebieden en het nagaan of, en zo ja hoe het concept van woonservice gebieden meer toekomstwaarde kan krijgen.

3. aanpassing van het woning toewijzingssysteem waardoor in wijken meer maatwerk kan worden geboden aan bewoners bij noodzakelijke verhuizingen en het sociale netwerk kan worden behouden. (maatwerkoplossing=urgentie)

4. het opzetten van een pilot in snel vergrijzende wijken waarbij op een cultuursensitieve wijze wordt gewerkt (geadviseerd door Saluti en Adviescommissie voor het Ouderenbeleid).

Alleen als ouderenhuisvesting in brede zin werkelijk prioriteit krijgt, is het langer zelfstandig wonen te realiseren op een wijze waarop ouderen zich prettig voelen. Immers, de kwaliteit van wonen bepaalt steeds meer de kwaliteit van leven.

Voor het complete advies aan B&W klik hieronder

Woonadvies ACO 2013 Kwaliteit van wonen is kwaliteit van leven