Advies over Voorjaarsnota 2013 (2013/5)

Advies over : Voorjaarsnota 2013
Advies aan : College B & W, wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 06-06-2013
Reactie dd. : Geen

 

Samenvatting advies

Naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2013 (herijking van de gemeentelijke begroting voor 2013) heeft de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) dit advies aan het College uitgebracht. Het bevat commentaar op enkele hoofdpunten en diverse detailpunten. Op hoofdpunten adviseert de ACO het College:

1. alles in het werk te stellen om de gemeentelijke mondelinge groepsvoorlichting (door een specifieke voorlichter) in de komende jaren te behouden.

2. iedereen die na invoering van gemeentelijke minimaregeling naar 110% niet meer kon beschikken over de U-pas, te berichten dat op 1 januari 2014 de regeling wordt gewijzigd en er weer een pas aangevraagd kan worden.

3. bij de herijking van het armoedebeleid de aanbevelingen in het advies van het COSBO over stapeling van inkomenseffecten (24 maart 2013) te betrekken.

4. bij de uitwerking in concrete bezuinigingsmaatregelen de effecten voor de verschillende bewonersgroepen in beeld te brengen, zeker de effecten voor de oudere bewoners.

5. de bezuiniging op de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid te herzien en op zijn minst in te stemmen met de incidentele verhoging van het budget voor 2013.

De gemeenteraad heeft gehoor gegeven aan het vijfde advies door via een motie de bezuinigingstaak voor de ACO ongedaan te maken (zie bij advies nr. 5).

Voor het complete advies aan B&W klik hieronder

Advies B&W Reactie Voorjaarsnota