Advies over Programmabegroting 2014, gezamenlijk uitgebracht door ACO, Saluti en de LHBT-commissie (2013/9)

Advies over : Programmabegroting 2014
Advies aan : College B & W
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 01-10-2013
Reactie dd. : Geen

 

Samenvatting advies

De Programmabegroting 2014 (gemeentelijke begroting en beleid voor 2014) geeft aanleiding tot een gezamenlijk advies van drie gemeentelijke adviescommissies: de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO), Saluti en de LHBT-commissie.

Deze commissies stellen dat in de begroting weinig aandacht wordt besteed aan specifieke doelgroepen. Het afschaffen van het doelgroepenbeleid – en het introduceren van inclusief beleid – mag echter niet tot gevolg hebben dat deze groepen op verschillende beleidsterreinen onvoldoende worden bereikt of bediend. Gewezen wordt op de Speerpuntennotitie “Doorlopend divers” (2011- 2014) waarin het College stelde dat inclusief beleid betekent dat op alle terreinen van het gemeentelijk beleid waar nodig integraal aandacht wordt gegeven aan diversiteit van de stad. De drie commissies pleiten daarom voor het opstellen van indicatoren om het slagen, dan wel het tekortkomen van de doelstellingen goed in beeld te krijgen. Op veel terreinen ontbreken deze indicatoren. De drie adviescommissie bieden aan mee te denken en te adviseren over de wijze waarop aan deze aspecten verder uitwerking kan worden gegeven, mede in het licht van de “Tussenrapportage gemeentelijk diversiteitsbeleid” (9 juli 2013).

Voor het complete advies aan B&W klik hieronder

Advies aan B&W programmabegroting 2014 ACO, Saluti en LHBT