Advies over Programmabegroting 2014 (2013/8)

Advies over : Programmabegroting 2014
Advies aan : College B & W, wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 01-10-2013
Reactie dd. : Geen

 

Samenvatting advies

De Programmabegroting 2014 (gemeentelijke begroting en beleid voor 2014) , waarbij het accent vooral ligt op de jeugd en minder op de overige bevolking van Utrecht waaronder ouderen, geeft de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) aanleiding tot het geven van enkele adviezen.

De ACO adviseert om in het kader van versterking en ondersteuning van de civil society de Vrijwilligerscentrale en de wijkraden (per wijk) een poule te laten vormen van oudere vrijwilligers, die jongeren en anderen bewoners bijstaan op verschillende (met name ook praktische) gebieden. Vraag en aanbod kunnen zo bij elkaar komen. Dit sluit aan op een van de ideeën van het Mensenrechtendiner op 20 september 2013, te weten het organiseren van een “Bundel je kracht dag”. De ACO biedt het College aan om een bijdrage te leveren aan de uitwerking van dit idee.

Verder adviseert de ACO het College om het aspect van dagverzorging en dagactiviteiten bij de uitwerking van de Kadernota “Meedoen naar Vermogen” nadrukkelijk aandacht te geven.

De ACO verzoekt verder om alles in het werk te stellen om de in juni 2013 aan de Raadscommissie M&S toegezegde adviesaanvraag over een adequate (digitale) publieke dienstverlening zo spoedig mogelijk aan de ACO te doen toekomen. Tot slot vraagt de ACO het College om aan te geven op welke wijze het College invulling geeft aan het bestrijden van ouderenmishandeling na beëindiging van het Nationaal actieplan “In veilige handen”.

Voor het complete advies aan B&W klik hieronder

Advies op programmabegroting 2014 ACO