Advies over Kadernota meedoen naar vermogen (2013/6)

Advies over : Kadernota Meedoen naar Vermogen
Advies aan : College B & W, wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 24-06-2013
Reactie dd. : Geen

 

Samenvatting advies

De WMO Kadernota ‘Meedoen naar Vermogen’ is vanwege de ingrijpende gevolgen voor ouderen aanleiding voor de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) een advies uit te brengen.

In deze Kadernota schetst het College op hoofdlijn hoe de gemeente de (nieuwe) hulp- en zorgtaken voor kwetsbare Utrechters vanaf 2015 denkt te gaan organiseren en te gaan uitvoeren binnen het brede kader van de nieuwe Wmo. Dit toekomstbeeld raakt direct het beleid voor ouderen.

De ACO dringt er bij het College op aan om bij het opstellen van de uitvoeringsplannen – die eind 2013 gereed zijn – niet alleen deze operatie als organisatievraagstuk te behandelen, maar de ouderen hierbij in ogenschouw te nemen (vraag-gestuurd). Verder dient bij de uitvoeringsplannen duidelijkheid te worden geschapen over verantwoordelijkheden van de verschillende instanties die bij de uitvoering zijn betrokken. De ACO adviseert het College verder alert te zijn op de beeldvorming gezien de negatieve beeldvorming die inmiddels is ontstaan over de veranderingen in de zorg. Ook wordt verzocht dit negatieve beeld waar mogelijk tegen te gaan. Verder adviseert de ACO de ouderenorganisaties nauw te betrekken bij het opstellen van de uitvoeringsplannen en  de ouderen zelf als invalshoek te nemen voor communicatie en informatie en in plaats vanuit het ‘instellingsdenken’. Daarbij kan heel praktische gebruik worden gemaakt van bestaande communicatie-/contactkanalen waarmee ouderen nu al te maken hebben.

De ACO dringt er voorts bij het College op aan de “buurtteams” naadloos te laten aansluiten op de ““wijkteams” die in ontwikkeling zijn in het kader van het project Vernieuwend Welzijn. Ook moet de gemeente ervoor zorgdragen één aanspreekpunt/ingang te creëren waar ouderen zorg en hulp kunnen krijgen. Tot slot adviseert de ACO de ontwikkelingen van zorg, wonen en welzijn goed op elkaar af te stemmen en duidelijkheid te geven over de rol van de al of in wording zijnde wijkservicezones.

Voor het complete advies aan B&W klik hierodner

Advies_BW_over_kadernota_meedoen_naar_vermogen