Advies over Budget voor de ACO ter voorbereiding van de Voorjaarsnota 2013 (2013/4)

Advies over : Budget voor de ACO ter voorbereiding van de Voorjaarsnota 2013
Advies aan : College B & W, wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 25-03-2013
Reactie dd. : 21-05-2013

 

Samenvatting advies

Ter voorbereiding van de Voorjaarsnota 2013 door het College (herijking van de gemeentelijke begroting voor 2013) heeft de ACO advies uitgebracht over bezuiniging op haar budget. De bezuinigingsoperatie is per 1 januari 2013 ingevoerd,

De ACO heeft uitvoerig gekeken naar de aan haar opgedragen functies en taken: advisering aan het College en het bieden van een platform voor informatie-uitwisseling tussen leden. Zeker de komende tijd is de inbreng van de ACO van groot belang vanwege de ingrijpende veranderingen in de zorg (decentralisatie van AWBZ taken en de participatie van bewoners) en in het welzijnswerk, gecombineerd met toenemende vergrijzing. Juist de ACO kan hieraan door haar brede samenstelling – vertegenwoordiging van ouderen, al dan niet via organisaties zoals ANBO, KBO, PCOB, NISBO en LOC en professionals uit organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn – een prima inbreng en bijdrage leveren, onder meer informatie over en het creëren van draagvlak voor veranderingen.

De uitvoering van genoemde taken en het bestaan van de ACO worden door de samenloop van bezuiniging en vermindering van de ondersteuning van de Commissie aangetast. Deze zijn alleen goed te vervullen als de korting op het budget en op de ondersteuning wordt teruggedraaid. De ACO verzoekt het College de bezuiniging op haar budget en ondersteuning te heroverwegen, waarbij de verlaging van vacatiegelden voor de leden en het bedrag voor de voorzitter gehandhaafd kan blijven.

Het College zegt in haar reactie begrip te hebben voor de situatie van de ACO en waardeert haar inzet en advisering, maar ziet geen mogelijkheid om de bezuiniging terug te draaien, vanwege de grote financiële opgave waarvoor de gemeente de komende tijd staat.

De ACO heeft het College hierop gemeld deze afwijzende reactie als zeer teleurstellend te ervaren, hetgeen ook aan de Gemeenteraadsleden is gemeld.

De Gemeenteraad heeft op 27 juni 2013  via een motie de bezuiniging met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt (zie onder advies nr. 5).

Voor het complete advies aan B&W klik hieronder

Advies_aan_BW_financien_ACO_voorjaarsnota_2013