Advies over Programmabegroting 2013 (2012/8)

Advies over : Programmabegroting 2013
Advies aan : College B & W
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 03-10-2012
Reactie dd. : Op 31-12-2012 nog geen reactie ontvangen.

 

Samenvatting advies

Bij het doornemen van de programmabegroting 2013 is het de ACO opgevallen dat evenals voorgaande jaren bijna geen aandacht besteed is aan ouderen. Dit terwijl het aantal jongeren en ouderen ongeveer gelijk is. Met betrekking tot het woongenot worden toekomstige generaties niet in de doelstelling opgenomen.

M.b.t. de overgang van AWBZ naar WMO adviseert de ACO dat de gemeente duidelijk de regie voert, mede om dubbel werk (door gemeente en zorgaanbieders) te voorkomen.Tevens vraagt de ACO aandacht voor de zeer kwetsbaren want zij worden als groep niet genoemd.

Naar de mening van de ACO is de gemeente nog niet voldoende voorbereid op het leveren van zorg thuis aan mensen met zorgzwaartepakketten 1, 2 en 3. De samenhang tussen wonen, zorg en welzijn verdwijnt voor mensen met een lage zorgzwaarte. De gemeente dient hierop een antwoord te vinden.

Op zich is de uitbreiding van de digitale informatievoorziening ook voor ouderen een goede ontwikkeling. Echter sommige ouderen, zoals laag geletterden, slechtzienden en “digibeten” krijgen geen volledige toegang tot de germeentelijke dienstverlening. De communicatie tussen gemeente en burgers dient niet alleen via de nieuwe media te verlopen.

De ACO vraagt dringend aandacht voor woningen die voor ouderen geschikt zijn, waarbij nieuwbouw de voorkeur verdient boven renovatie. Renovatie leidt lang niet altijd tot een levensloop bestendige woning. Ook dient aandacht besteed te worden aan de veiligheid van de woonomgeving. De ACO spreekt waardering uit met betrekking tot de prioriteitverlening aan ouderen bij de doorstroming.

De ACO vraagt aandacht voor de bereikbaarheid via het openbaar vervoer: hellingbanen bij stations, het ten onrechte opheffen van bushalten bij verzorgingshuizen, etc.

Wat betreft werk en inkomen vestigt de commissie aandacht op het feit dat 50+-ers alleen al door hun leeftijd kansarm zijn. Verbetering van de mogelijkheden van deze groep werknemers vraagt ook aandacht van de gemeente.

De commissie mist in het hoofdstuk welzijn, jeugd en volksgezondheid uitleg over huishoudelijke verzorging en persoonlijke begeleiding vanuit de WMO. Ook vindt de commissie dat meer mensen, zowel jongeren als sociaal zwakkeren, aangezet zouden moeten worden om vrijwilligerswerk te verrrichten. Vooral deze laatsten zullen zich daardoor maatschappelijk meer aanvaard voelen. Bevorderen van het aantal allochtone vrijwilligers dient de gemeente ook ter hand te nemen.

De ACO bepleit dat er meer aandacht moet komen voor vrouwendiscriminatie, leeftijdsdiscriminatie en racisme.
Integratie van speelplekken voor jeugd met plekken voor ouderen stimuleert naar het oordeel van de ACO ontmoeting, participatie en zorg voor elkaar.

Tot slot vestigt de ACO de aandacht op sporten en bewegen in het algemeen voor ouderen. Hiervoor zouden aangepaste voorzieningen moeten zijn. Bekostiging hiervan zou door de zorgverzekeraars kunnen worden opgepakt: bewegen bevordert de gezondheid en verlaagt de ziektekosten.