Advies over Red uw sociaal kapitaal; bezwaar bezuinigingen 2013 (2012/7)

Advies over : Red uw sociaal kapitaal; bezwaar bezuinigingen 2013
Advies aan : College B & W
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 11-07-2012
Reactie dd. : 16-08-2012, 28-09-2012, 29-10-2012, 12-11-2012

 

Samenvatting advies

De ACO is bereid mee te werken aan bezuinigingen. Zij gaat er vanuit dat de gemeente een visie wil ontwikkelen waarin de opbrengst van de adviesraden voor de stad gehandhaafd blijft of zelfs groeit, terwijl de kosten worden beperkt. Vrijwilligers hebben geïnvesteerd in het ontwikkelen van bouwstenen voor zo’n visie. Op grond daarvan heeft de ACO het advies “Ouderen en nabuurschap in de stad Utrecht” uitgebracht en op basis daarvan het rapport “Vernieuwing van de ACO Utrecht” aan B&W toegezonden.
Kern van de boodschap van dit rapport is: wij zijn een grote en divers samengestelde commissie waarin organisaties van autochtone en allochtone belanghebbenden en van aanbieders èn alle wijken vertegenwoordigd zijn. Gepaard met veelzijdige netwerken en expertise leidt dit tot een groot draagvlak in de stad.
De teleurstelling van de ACO is groot nu blijkt dat B&W slechts voor een boekhoudkundige benadering heeft gekozen om slechts honderden euro’s te bezuinigen.
B&W zegt niets over de ongelijkheid van ambtelijke ondersteuning van de adviesraden. Dit acht de ACO niet redelijk en niet billijk.
Het gelijk stellen van de vacatiegelden is voor de leden van de ACO, zelfs al is dit in hun nadeel, geen bezwaar.
Het inkrimpen van de ambtelijke ondersteuning ziet de ACO als een bedreiging van het functioneren van de commissie. Het is een moeilijk omkeerbare situatie, die mogelijk leidt tot een kapitaalvernietiging van de in de commissie vergaarde kennis. Wij achten een behoorlijke ambtelijke ondersteuning een redelijke en billijke eis.
Tot slot doet de ACO een dringend beroep op het college de inzet en ambitie van de commissie te koesteren en te gebruiken als sociaal kapitaal van de stad . Wij verzoeken B&W het bezuinigingsbesluit in te trekken en met ons in gesprek te gaan over het versterken van de Civil Society op basis van ons stuk VERNIEUWING VAN DE ACO UTRECHT.

B&W heeft op verschillende data (zie hierboven) gereageerd op het door ons dringende verzoek terug te komen op het besluit om te bezuinigen.
B&W ziet geen mogelijkheden hierop in te gaan. Zij heeft te maken met forse bezuinigingen. Het bezwaarschrift van de ACO is mondeling toegelicht. Na kennisneming hiervan, het bezwaarschrift, het verslag van de hoorzitting en de overige stukken heeft B&W besloten het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.