Advies over Programmabegroting 2012 (2011/7)

Advies over  : Programmabegroting 2012
Advies aan : College B&W
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 10-10-2011
Reactie dd. : 12-12-2011

 

Samenvatting advies

De ACO heeft de programmabegroting 2012 doorgenomen en geeft een aantal aandachtspunten weer:

De ACO benadrukt dat Utrecht een stad is voor jong èn oud en dat er gebruik gemaakt moet worden van de mogelijkheden en capaciteiten van ouderen (het zilveren kapitaal van de stad). In samenwerking met een vrijwilligersorganisatie worden ouderen rond 62 jaar uitgenodigd voor een koffiemeeting, waarin deze ouderen hun kwaliteiten kenbaar kunnen maken en gekeken kan worden hoe deze zijn in te zetten.

Daarnaast wordt de aandacht voor de sociaal kwetsbaren en de pilot voor de aanpak van kwetsbare ouderen bijzonder gewaardeerd door de ACO. Er wordt echter wel aandacht gevraagd voor de dagverzorging voor deze steeds groter wordende groep. Het College van B & W geeft in een reactie aan dat de suggesties die gedaan zijn meegenomen worden m.b.t. de inrichting van begeleiding en inzet van de middelen in de decentralisatie van begeleiding (AWBZ)

Tevens wordt er aandacht gevraagd voor de informatievoorziening aan de ouderen in de stad en de fysieke bereikbaarheid voor deze groep. Wat betreft de informatievoorziening geeft de DMO aan dat deze vaak wordt gegeven door de ouderenadviseurs en ouderenbonden. En dan is er nog de informatievoorziening via internet.

Wat betreft de fysieke toegankelijkheid verwijst het College van B & W in zijn reactie naar het Openbare Ruimteplan Binnenstad (ORP), waarin aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid voor ouderen, mensen met een lichamelijke beperking en kinderen in kinderwagens. Diverse gemeentelijke diensten en het stedelijk overleg gehandicapten hebben contacten met elkaar.

De ACO vraagt ook aandacht voor het bindend element van de cultuur en de rol die ouderen daarin kunnen vervullen. De gemeente heeft aandacht voor experimenten, initiatieven en cultuurparticipatie in de wijken. In diverse cultuurhuizen wordt geïnvesteerd en het verenigingsleven wordt met basissubsidies ondersteund.

Het inzetten van bewegingsmakelaars in de krachtwijken zijn zeer positief, maar de ACO vraagt ook aandacht voor sporten en bewegen in de andere wijken, bijvoorbeeld door het vestigen van beweegtuinen en het bevorderen van zwemmen voor ouderen. In het uitvoeringsprogramma van de sportnota wordt wel aandacht besteed aan bewegingsactiviteiten voor de 65+ er. Dit beperkt zich wel enigszins, want mensen boven 75 jaar komen minder in beeld. Het College van B & W is, gezien haar reactie, wel degelijk bewust van het belang van bewegen voor ouderen.