Advies over Ouderen en nabuurschap in de stad Utrecht (2011/8)

 

Advies over  : Ouderen en nabuurschap in de stad Utrecht
Advies aan : College B&W, wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 16-11-2011
Reactie dd. : 11-01-2012

 

Samenvatting advies

De ACO heeft op eigen initiatief een notitie geschreven getiteld “Ouderen en nabuurschap Utrecht”, waarin een advies is gegeven over de onderwerpen “civil society” en “sociaal isolement”.

Met civil society wordt bedoeld dat mensen onderling elkaar  informele zorg kunnen bieden. De vitale oudere kan de minder vitale oudere mens op velerlei gebied ondersteunen.

In de notitie is dit samengevat in het (voor ouderen) meer vertrouwde begrip “nabuurschap”.

 De commissie heeft het College van B&W geadviseerd:

 • de term nabuurschap ook te gebruiken
 • de kennis en ervaring van de “zilveren kracht” (de oudere) te mobiliseren
 • kwetsbare en minder vitale leeftijdsgenoten ondersteuning te bieden
 • ondersteuning in de welzijnszorg door leeftijdgenoten te stimuleren
 • de relatie tussen ouderen en jongeren te ondersteunen (kamerverhuur, activiteiten Solink)
 • het tot stand komen van “een huis in de wijk”te bevorderen, zodat  de cultuursensitieve zorg onderdeel wordt van het vernieuwend welzijn
 • gebruik te maken van de kennis-, levens- en werkervaring van de vitale oudere, die zich goed kan inleven in de omstandigheden van de minder vitale leeftijdsgenoten. Immers, deze behoren tenslotte tot dezelfde doelgroep. Zij kunnen knelpunten en ideeën aanleveren om ouderen optimaal te kunnen laten functioneren binnen de maatschappij.

Het College van B&W geeft als reactie op dit advies dat men zich realiseert dat ondersteuning noodzakelijk is. De bovengenoemde adviezen worden dan ook zeer serieus genomen. Er zijn bijvoorbeeld twee pilots  gestart, zodat mensen op een laagdrempelige manier hulp kunnen vinden. Sociaal makelaars worden ingezet en ze hebben een pro-actieve rol: zij weten wat er speelt in de wijk en welke kansen er zijn. Dit zal een stimulerende factor hebben bij initiatieven die uit de buurt komen. Daarnaast zullen ze meer cultuurintensief opereren.

 Van sociaal isolement naar samen-leving.

Veel ouderen kunnen in een sociaal isolement geraken. De ACO is op zoek naar oplossingen hiervoor, die in de lijn liggen van het “Doorbraakdossier sociaal kwetsbaren”,  dat in augustus 2011 door de gemeente is uitgegeven. Sociale samenhang betekent in de breedste zin van het woord netwerkondersteuning en het daarbij behorende buurtgevoel. De gemeente dient hierin een belangrijke rol te spelen.

De commissie heeft het College van B&W geadviseerd:

 • te zorgen dat alle buurten gebruik kunnen maken van sociale makelaars
 • buurtactiviteiten van bewoners ondersteunen en (mede) te organiseren
 • te stimuleren dat vitale ouderen participeren in de ondersteuning van kwetsbare leeftijdsgenoten
 • te zorgen voor een warme overdracht van ouderen die in een sociaal isolement zitten en die te maken hebben met verschillende organisaties. Zoals bijvoorbeeld een overgang van een eerstelijnszorg naar een zorginstelling. Deze zorgorganisaties kunnen hier een bijzondere en actievere rol spelen.

De gemeente heeft aangegeven dat men bovengenoemde zaken zal ondersteunen daar waar zij mogelijkheden heeft. Bij de opdrachtsverlening aan welzijnsorganisaties zal de gemeente dit als aandachtspunt meegeven en dat geldt ook voor de subsidiering van particuliere initiatieven. Daarnaast is een aandachtspunt om een betere informatie-voorziening over de sociale activiteiten in de stad te geven. De Plusgids is daar een voorbeeld van.

Verder wordt door de gemeente twee nieuwe initiatieven aangegeven, die een stimulerende uitwerking zullen hebben op de sociale samenhang in de stad: de notitie “Vernieuwend  Welzijn” en het doorbraakdossier “Sociaal Kwetsbaren”.