Advies over Cultuursensitieve Ouderenzorg (2011/3)

Advies over  : Cultuursensitieve Ouderenzorg
Advies aan : College B & W, Wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 18-07-2011
Reactie dd. : Mondelinge reactie tijdens de vergadering ACO dd. 18-11-2011

 

Samenvatting advies

Op initiatief van twee leden van de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid en naar aanleiding van de Olympiadeconferentie is uitvoerig aandacht besteed aan cultuursensitieve zorg. Aan de orde kwamen aspecten zoals de toekomst van mensen met verschillende culturen, die op verzorging aangewezen zijn.  Maar ook een belangrijk aandachtspunt is het ontwikkelen van een duurzame relatie  tussen de vanuit de Nederlandse cultuur werkende professionals en organisaties, de migrantenorganisaties en families van betrokken zorgbehoevenden. Gevaar is dat er veel vóór, maar niet mèt migranten wordt gedaan. Lang niet alle organisaties zijn goed op de hoogte van cultuursensitieve zorg. Mogelijk wordt deze problematiek eenvoudiger bij de tweede generatie ouderen.

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid heeft haar waardering uitgesproken over de regierol die wethouder V. Everhardt vervult met betrekking tot het onderwerp Cultuursensitieve Ouderenzorg.

 Wethouder V. Everhardt heeft tijdens zijn bezoek aan de vergadering van de ACO  op 18-11-1011 op dit advies  mondeling gereageerd.